Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BATİ


  БАТИ (Батй) Гастон (26.5.1885, Луара деп-ти, Пелцссен – 13.10.1952, орада) – франсыз режиссору, актйор, театр ряссамы. Дини тящсил алмыш, сонрадан Лионда ун-т битирмишдир. Ядяби йарадыъылыгла мяшьул олмушдур (Лионда, Ж. Рушенин рящбярлик етдийи театрда, 1905 илдя Б.-нин “Ещтирас” пйеси тамашайа гойулмушдур”). Бядии бахышлары реж.-лардан Г. Фукс вя Ф. Ерлерин, алман романтикляринин йарадыъылыьынын тясириля формалашмышдыр. 1919 илдян Ф. Жемйенин (Парис) труппасында чалышмышдыр. 1921–28 иллярдя юзцнцн “Хцлйа баракы” труппасына рящбярлик етмиш, бурада С. Гантийонун “Майа” (1924, 1927), Ж.
  Пеллеренин “Дяйишдирилян башлар” (1925–26), Ан-скинин “Диббук” (1927–28) вя б. пйесляри тамашайа гоймушдур. Б.-йя эюря, тамашанын бядии образы инъя- сянятин бцтцн нювляринин кясишмясиндя вя щярякятдя йараныр. Бу сябябдян дя театр ядябиййатдан асылылыьыны арадан галдырмалыдыр. Бир сыра нязяри ясярлярин, о ъцмлядян “Маска вя бухурдан” манифестинин (“Ле Масгуе ет л’Енсенсоир”, 1926) мцяллифидир. 1926 илдя Ш. Дцллен, Л. Жуве вя Ж. Питойевля бирликдя театрын коммерсийалашмасына гаршы чыхан “Картел” театр бирлийиня дахил олмушдур. 1930–47 иллярдя “Монпарнас” (“Монпарнас-Бати”) театрына рящбярлик етмиш, Б. Брехтин “Цчгяпиклик опера”сыны (1930–31), Ф.М. Дос- тойевскинин “Ъинайят вя ъяза” (1933), Г. Флоберин “Мадам Бовари” (1936–37)
  вя с. ясярляри тамашайа гоймушдур. 1936 илдян “Картелин” диэяр цзвляри иля бирликдя “Комеди Франсез”я рящбярлик етмиш, бурада А. Мцссенин “Шамдан” (1936), Е. Лабишин “Щясир шлйапа” (1938) вя с. ясярляри тамашайа гоймушдур. Юзцнцн бир чох тамашаларында ряссам кими чыхыш етмишдир. Драматик ясярлярля йанашы експериментал кукла тамашаларыны да сящняйя гоймушдур (илк ачыг тамаша – 1944). Театр щяйатынын десентрализасийасы идейасы иля рущланараг, юмрцнцн сон иллярини Ексан Прованс ш.-ндяки “Комеди де Прованс” яйалят труппасына (1950–52) щяср етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BATİ


  БАТИ (Батй) Гастон (26.5.1885, Луара деп-ти, Пелцссен – 13.10.1952, орада) – франсыз режиссору, актйор, театр ряссамы. Дини тящсил алмыш, сонрадан Лионда ун-т битирмишдир. Ядяби йарадыъылыгла мяшьул олмушдур (Лионда, Ж. Рушенин рящбярлик етдийи театрда, 1905 илдя Б.-нин “Ещтирас” пйеси тамашайа гойулмушдур”). Бядии бахышлары реж.-лардан Г. Фукс вя Ф. Ерлерин, алман романтикляринин йарадыъылыьынын тясириля формалашмышдыр. 1919 илдян Ф. Жемйенин (Парис) труппасында чалышмышдыр. 1921–28 иллярдя юзцнцн “Хцлйа баракы” труппасына рящбярлик етмиш, бурада С. Гантийонун “Майа” (1924, 1927), Ж.
  Пеллеренин “Дяйишдирилян башлар” (1925–26), Ан-скинин “Диббук” (1927–28) вя б. пйесляри тамашайа гоймушдур. Б.-йя эюря, тамашанын бядии образы инъя- сянятин бцтцн нювляринин кясишмясиндя вя щярякятдя йараныр. Бу сябябдян дя театр ядябиййатдан асылылыьыны арадан галдырмалыдыр. Бир сыра нязяри ясярлярин, о ъцмлядян “Маска вя бухурдан” манифестинин (“Ле Масгуе ет л’Енсенсоир”, 1926) мцяллифидир. 1926 илдя Ш. Дцллен, Л. Жуве вя Ж. Питойевля бирликдя театрын коммерсийалашмасына гаршы чыхан “Картел” театр бирлийиня дахил олмушдур. 1930–47 иллярдя “Монпарнас” (“Монпарнас-Бати”) театрына рящбярлик етмиш, Б. Брехтин “Цчгяпиклик опера”сыны (1930–31), Ф.М. Дос- тойевскинин “Ъинайят вя ъяза” (1933), Г. Флоберин “Мадам Бовари” (1936–37)
  вя с. ясярляри тамашайа гоймушдур. 1936 илдян “Картелин” диэяр цзвляри иля бирликдя “Комеди Франсез”я рящбярлик етмиш, бурада А. Мцссенин “Шамдан” (1936), Е. Лабишин “Щясир шлйапа” (1938) вя с. ясярляри тамашайа гоймушдур. Юзцнцн бир чох тамашаларында ряссам кими чыхыш етмишдир. Драматик ясярлярля йанашы експериментал кукла тамашаларыны да сящняйя гоймушдур (илк ачыг тамаша – 1944). Театр щяйатынын десентрализасийасы идейасы иля рущланараг, юмрцнцн сон иллярини Ексан Прованс ш.-ндяки “Комеди де Прованс” яйалят труппасына (1950–52) щяср етмишдир.

  BATİ


  БАТИ (Батй) Гастон (26.5.1885, Луара деп-ти, Пелцссен – 13.10.1952, орада) – франсыз режиссору, актйор, театр ряссамы. Дини тящсил алмыш, сонрадан Лионда ун-т битирмишдир. Ядяби йарадыъылыгла мяшьул олмушдур (Лионда, Ж. Рушенин рящбярлик етдийи театрда, 1905 илдя Б.-нин “Ещтирас” пйеси тамашайа гойулмушдур”). Бядии бахышлары реж.-лардан Г. Фукс вя Ф. Ерлерин, алман романтикляринин йарадыъылыьынын тясириля формалашмышдыр. 1919 илдян Ф. Жемйенин (Парис) труппасында чалышмышдыр. 1921–28 иллярдя юзцнцн “Хцлйа баракы” труппасына рящбярлик етмиш, бурада С. Гантийонун “Майа” (1924, 1927), Ж.
  Пеллеренин “Дяйишдирилян башлар” (1925–26), Ан-скинин “Диббук” (1927–28) вя б. пйесляри тамашайа гоймушдур. Б.-йя эюря, тамашанын бядии образы инъя- сянятин бцтцн нювляринин кясишмясиндя вя щярякятдя йараныр. Бу сябябдян дя театр ядябиййатдан асылылыьыны арадан галдырмалыдыр. Бир сыра нязяри ясярлярин, о ъцмлядян “Маска вя бухурдан” манифестинин (“Ле Масгуе ет л’Енсенсоир”, 1926) мцяллифидир. 1926 илдя Ш. Дцллен, Л. Жуве вя Ж. Питойевля бирликдя театрын коммерсийалашмасына гаршы чыхан “Картел” театр бирлийиня дахил олмушдур. 1930–47 иллярдя “Монпарнас” (“Монпарнас-Бати”) театрына рящбярлик етмиш, Б. Брехтин “Цчгяпиклик опера”сыны (1930–31), Ф.М. Дос- тойевскинин “Ъинайят вя ъяза” (1933), Г. Флоберин “Мадам Бовари” (1936–37)
  вя с. ясярляри тамашайа гоймушдур. 1936 илдян “Картелин” диэяр цзвляри иля бирликдя “Комеди Франсез”я рящбярлик етмиш, бурада А. Мцссенин “Шамдан” (1936), Е. Лабишин “Щясир шлйапа” (1938) вя с. ясярляри тамашайа гоймушдур. Юзцнцн бир чох тамашаларында ряссам кими чыхыш етмишдир. Драматик ясярлярля йанашы експериментал кукла тамашаларыны да сящняйя гоймушдур (илк ачыг тамаша – 1944). Театр щяйатынын десентрализасийасы идейасы иля рущланараг, юмрцнцн сон иллярини Ексан Прованс ш.-ндяки “Комеди де Прованс” яйалят труппасына (1950–52) щяср етмишдир.