Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BATİMETRİK XƏRİTƏ


  БАТИМЕТРИК ХЯРИТЯ – дяниз, океан, эюл вя диэяр сутутарларын диб релйефини изобатлар васитясиля якс етдирир. Изобатларда, адятян, дяринлик гиймятляри дя эюстярилир. Б.х. батиметрик юлчмяляр ясасында тяртиб олунур. Илк дяфя 1697 илдя щолланд алими П. Анселин Роттердам ш.-нин планында Маас чайынын дяринликлярини батиметрик цсулла якс етдирмишдир. 1945 илядяк Б.х.-нин тяртибиндя дяринлик гиймятляри арасындакы изобатларын хятти интерполйасийасы цсулундан, сонралар ися суалты релйефин гурулушунда ганунауйьун хцсусиййятляри айырмаьа имкан верян юлчмялярин эеоморфоложи интерпретасийасындан истифадя олунмушдур. Б.х.-лярин, хцсусиля дя иримигйаслы хяритялярин тяртибиндя сонракы инкишаф чохшцалы ехолотларын тятбиги иля баьлыдыр. 7-ъи Бейнялхалг Ъоьрафийа Конгресинин (1899) гярары иля океанларын 1:10000000 мигйаслы чохвярягли бейнялхалг Баш батиметрик иъмал хяритяси тяртиб едилмишдир. 1982 илдя хяритянин 18 вярягли йениляшмиш 5-ъи няшри баша чатмышдыр. 20 ясрин сону – 21 ясрин яввялляриндя хяритянин рягямли версийасы йарадылмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BATİMETRİK XƏRİTƏ


  БАТИМЕТРИК ХЯРИТЯ – дяниз, океан, эюл вя диэяр сутутарларын диб релйефини изобатлар васитясиля якс етдирир. Изобатларда, адятян, дяринлик гиймятляри дя эюстярилир. Б.х. батиметрик юлчмяляр ясасында тяртиб олунур. Илк дяфя 1697 илдя щолланд алими П. Анселин Роттердам ш.-нин планында Маас чайынын дяринликлярини батиметрик цсулла якс етдирмишдир. 1945 илядяк Б.х.-нин тяртибиндя дяринлик гиймятляри арасындакы изобатларын хятти интерполйасийасы цсулундан, сонралар ися суалты релйефин гурулушунда ганунауйьун хцсусиййятляри айырмаьа имкан верян юлчмялярин эеоморфоложи интерпретасийасындан истифадя олунмушдур. Б.х.-лярин, хцсусиля дя иримигйаслы хяритялярин тяртибиндя сонракы инкишаф чохшцалы ехолотларын тятбиги иля баьлыдыр. 7-ъи Бейнялхалг Ъоьрафийа Конгресинин (1899) гярары иля океанларын 1:10000000 мигйаслы чохвярягли бейнялхалг Баш батиметрик иъмал хяритяси тяртиб едилмишдир. 1982 илдя хяритянин 18 вярягли йениляшмиш 5-ъи няшри баша чатмышдыр. 20 ясрин сону – 21 ясрин яввялляриндя хяритянин рягямли версийасы йарадылмышдыр.

  BATİMETRİK XƏRİTƏ


  БАТИМЕТРИК ХЯРИТЯ – дяниз, океан, эюл вя диэяр сутутарларын диб релйефини изобатлар васитясиля якс етдирир. Изобатларда, адятян, дяринлик гиймятляри дя эюстярилир. Б.х. батиметрик юлчмяляр ясасында тяртиб олунур. Илк дяфя 1697 илдя щолланд алими П. Анселин Роттердам ш.-нин планында Маас чайынын дяринликлярини батиметрик цсулла якс етдирмишдир. 1945 илядяк Б.х.-нин тяртибиндя дяринлик гиймятляри арасындакы изобатларын хятти интерполйасийасы цсулундан, сонралар ися суалты релйефин гурулушунда ганунауйьун хцсусиййятляри айырмаьа имкан верян юлчмялярин эеоморфоложи интерпретасийасындан истифадя олунмушдур. Б.х.-лярин, хцсусиля дя иримигйаслы хяритялярин тяртибиндя сонракы инкишаф чохшцалы ехолотларын тятбиги иля баьлыдыр. 7-ъи Бейнялхалг Ъоьрафийа Конгресинин (1899) гярары иля океанларын 1:10000000 мигйаслы чохвярягли бейнялхалг Баш батиметрик иъмал хяритяси тяртиб едилмишдир. 1982 илдя хяритянин 18 вярягли йениляшмиш 5-ъи няшри баша чатмышдыр. 20 ясрин сону – 21 ясрин яввялляриндя хяритянин рягямли версийасы йарадылмышдыр.