Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AVTOMOBİL İDMANI

  AVTOMOBİL  İDMANI     –   йарыш  вя идман  автомобилляриндя,  еляъя  дя  серийа иля  бурахылан  автомобиллярдя  идман  йарышлары. Ясас нювляри: автомобил йолу вя автодромда йарышлар; енишли-йохушлу яразидя  йарышлар (кросс); рекорд  тяйин едилян  йцрцшляр; щярякятин  мцнтязямлийиня  вя  дюзцмлцлцйя  эюря  йарышлар (ралли); сцни мящдудлашдырылмыш кечидлярдя  йарышлар;  ян  аз  йанаъаг  сярфиня  эюря йарышлар вя с.

  19 əsrin sonlarında yaranmışdır. İlk yarışlar 1894 ildə Fransada, alman konstruktoru K. Bens tərəfindən 1885 ildə düzəldilmiş ilk sürətli avtomobilin iştirakı ilə Paris–Ruan–Paris (126 km) marşrutu üzrə keçirilmişdir. Qaydalara uyğun olaraq avtomobilin sürəti 12,5 km/saat olmuşdur. 1904 ildə Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası (FİA) yaradılmışdır. A.i.-nda sürət üzrə dünya rekordları təyin  olunmuş distansiyalarda və müəyyən edilmiş vaxt müddətində təyin edilir. Vaxt müddətinə görə yarışlar qısa dairəvi trassаlarda, əsasən, avtodromlarda keçirilir. Bir çox rekordlar 20 əsrin ortalarında Paris yaxınlığındakı Monleri avtodromunda təyin edilmişdir. 1950 ildə “Formula-1” 1-ci dünya çempionatı keçirilmişdir; sonradan A.i.nda ən böyük yarışlara çevrilmişdir. 1973 ildən ralli üzrə komandalararası, 1979 ildən isə şəxsi dünya çempionatları keçirilir. İlin ən böyük ralli yarışlarından biri Paris–Dakar marşrutu üzrə ənənəvi ralli-reyddir (1986 ildən). “Formula3000”, “Formula Reno”, “Formula BMW”, FİA GT, Le-Manın 24 saatı, İndi və CART sürətli yarışlar seriyası hər il keçirilən ənənəvi beynəlxalq yarışlardır.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AVTOMOBİL İDMANI

  AVTOMOBİL  İDMANI     –   йарыш  вя идман  автомобилляриндя,  еляъя  дя  серийа иля  бурахылан  автомобиллярдя  идман  йарышлары. Ясас нювляри: автомобил йолу вя автодромда йарышлар; енишли-йохушлу яразидя  йарышлар (кросс); рекорд  тяйин едилян  йцрцшляр; щярякятин  мцнтязямлийиня  вя  дюзцмлцлцйя  эюря  йарышлар (ралли); сцни мящдудлашдырылмыш кечидлярдя  йарышлар;  ян  аз  йанаъаг  сярфиня  эюря йарышлар вя с.

  19 əsrin sonlarında yaranmışdır. İlk yarışlar 1894 ildə Fransada, alman konstruktoru K. Bens tərəfindən 1885 ildə düzəldilmiş ilk sürətli avtomobilin iştirakı ilə Paris–Ruan–Paris (126 km) marşrutu üzrə keçirilmişdir. Qaydalara uyğun olaraq avtomobilin sürəti 12,5 km/saat olmuşdur. 1904 ildə Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası (FİA) yaradılmışdır. A.i.-nda sürət üzrə dünya rekordları təyin  olunmuş distansiyalarda və müəyyən edilmiş vaxt müddətində təyin edilir. Vaxt müddətinə görə yarışlar qısa dairəvi trassаlarda, əsasən, avtodromlarda keçirilir. Bir çox rekordlar 20 əsrin ortalarında Paris yaxınlığındakı Monleri avtodromunda təyin edilmişdir. 1950 ildə “Formula-1” 1-ci dünya çempionatı keçirilmişdir; sonradan A.i.nda ən böyük yarışlara çevrilmişdir. 1973 ildən ralli üzrə komandalararası, 1979 ildən isə şəxsi dünya çempionatları keçirilir. İlin ən böyük ralli yarışlarından biri Paris–Dakar marşrutu üzrə ənənəvi ralli-reyddir (1986 ildən). “Formula3000”, “Formula Reno”, “Formula BMW”, FİA GT, Le-Manın 24 saatı, İndi və CART sürətli yarışlar seriyası hər il keçirilən ənənəvi beynəlxalq yarışlardır.

  AVTOMOBİL İDMANI

  AVTOMOBİL  İDMANI     –   йарыш  вя идман  автомобилляриндя,  еляъя  дя  серийа иля  бурахылан  автомобиллярдя  идман  йарышлары. Ясас нювляри: автомобил йолу вя автодромда йарышлар; енишли-йохушлу яразидя  йарышлар (кросс); рекорд  тяйин едилян  йцрцшляр; щярякятин  мцнтязямлийиня  вя  дюзцмлцлцйя  эюря  йарышлар (ралли); сцни мящдудлашдырылмыш кечидлярдя  йарышлар;  ян  аз  йанаъаг  сярфиня  эюря йарышлар вя с.

  19 əsrin sonlarında yaranmışdır. İlk yarışlar 1894 ildə Fransada, alman konstruktoru K. Bens tərəfindən 1885 ildə düzəldilmiş ilk sürətli avtomobilin iştirakı ilə Paris–Ruan–Paris (126 km) marşrutu üzrə keçirilmişdir. Qaydalara uyğun olaraq avtomobilin sürəti 12,5 km/saat olmuşdur. 1904 ildə Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası (FİA) yaradılmışdır. A.i.-nda sürət üzrə dünya rekordları təyin  olunmuş distansiyalarda və müəyyən edilmiş vaxt müddətində təyin edilir. Vaxt müddətinə görə yarışlar qısa dairəvi trassаlarda, əsasən, avtodromlarda keçirilir. Bir çox rekordlar 20 əsrin ortalarında Paris yaxınlığındakı Monleri avtodromunda təyin edilmişdir. 1950 ildə “Formula-1” 1-ci dünya çempionatı keçirilmişdir; sonradan A.i.nda ən böyük yarışlara çevrilmişdir. 1973 ildən ralli üzrə komandalararası, 1979 ildən isə şəxsi dünya çempionatları keçirilir. İlin ən böyük ralli yarışlarından biri Paris–Dakar marşrutu üzrə ənənəvi ralli-reyddir (1986 ildən). “Formula3000”, “Formula Reno”, “Formula BMW”, FİA GT, Le-Manın 24 saatı, İndi və CART sürətli yarışlar seriyası hər il keçirilən ənənəvi beynəlxalq yarışlardır.