Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AVTOMOBİL KRANI, avtokran

  AVTOMOBИL KRANЫ, avtokran – avtomobil шassisi цzяrindя quraшdыrыlan юzцэedяn yцklяmя-boшaltma maшыnы. Ишляк органы konsol конструксийалы dюnяn qol шяklindядир. A.к., яsasяn, yцk dюvriyyяsinin nisbяtяn az vя qeyri-stabil olduьu mяntяqяlяrdя (stasionar vя yarыmstasionar kranlarыn yцklяmя-boшaltma mexanizmlяriнин юzцnц doьrultmадыьы йерлярдя) yцklяmя-boшaltma iшlяrini yerinя yetirir; аьыr vя яdяdi yцklяri avtomobil nяql. васитяlяrinя yцklяyib-boшaltmaq vя eyni zamanda tikinti-quraшdыrma iшlяri цчцn nяzяrdя tutulur. A.к.-нын iшчи orqanыnы qreyfer tutucusu ilя яvяz etdikdя, ону qalaq yцklяrin yцklяnibboшaldыlmasы цчцn dя istifadя етмяк олар. А.к.-нын ишчи avadanlыьы elektrik vя hidravlik intiqallara  malikдир,  yaхуд onlar hяrяkяti автомобилин mцhяrrikindяn alыr. Йцkqaldыrma qabiliyyяti  16 t-а гядярдир. Konsol qolun uz. 2–12 m, xцsusi uzadыcыlardan istifadя olunduqda isя 22 m, qarmaьыn qalxma hцnd. 7–18,5 m-я qяdяrдир. Yцkцn qaldыrыlmasы zamanы А.к.-нын dayanыqlыьыны yцksяltmяk цчцn ону яlavя dayaqlar (autrigerlяr) цzяrindя quraшdыrырлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AVTOMOBİL KRANI, avtokran

  AVTOMOBИL KRANЫ, avtokran – avtomobil шassisi цzяrindя quraшdыrыlan юzцэedяn yцklяmя-boшaltma maшыnы. Ишляк органы konsol конструксийалы dюnяn qol шяklindядир. A.к., яsasяn, yцk dюvriyyяsinin nisbяtяn az vя qeyri-stabil olduьu mяntяqяlяrdя (stasionar vя yarыmstasionar kranlarыn yцklяmя-boшaltma mexanizmlяriнин юzцnц doьrultmадыьы йерлярдя) yцklяmя-boшaltma iшlяrini yerinя yetirir; аьыr vя яdяdi yцklяri avtomobil nяql. васитяlяrinя yцklяyib-boшaltmaq vя eyni zamanda tikinti-quraшdыrma iшlяri цчцn nяzяrdя tutulur. A.к.-нын iшчи orqanыnы qreyfer tutucusu ilя яvяz etdikdя, ону qalaq yцklяrin yцklяnibboшaldыlmasы цчцn dя istifadя етмяк олар. А.к.-нын ишчи avadanlыьы elektrik vя hidravlik intiqallara  malikдир,  yaхуд onlar hяrяkяti автомобилин mцhяrrikindяn alыr. Йцkqaldыrma qabiliyyяti  16 t-а гядярдир. Konsol qolun uz. 2–12 m, xцsusi uzadыcыlardan istifadя olunduqda isя 22 m, qarmaьыn qalxma hцnd. 7–18,5 m-я qяdяrдир. Yцkцn qaldыrыlmasы zamanы А.к.-нын dayanыqlыьыны yцksяltmяk цчцn ону яlavя dayaqlar (autrigerlяr) цzяrindя quraшdыrырлар.

  AVTOMOBİL KRANI, avtokran

  AVTOMOBИL KRANЫ, avtokran – avtomobil шassisi цzяrindя quraшdыrыlan юzцэedяn yцklяmя-boшaltma maшыnы. Ишляк органы konsol конструксийалы dюnяn qol шяklindядир. A.к., яsasяn, yцk dюvriyyяsinin nisbяtяn az vя qeyri-stabil olduьu mяntяqяlяrdя (stasionar vя yarыmstasionar kranlarыn yцklяmя-boшaltma mexanizmlяriнин юzцnц doьrultmадыьы йерлярдя) yцklяmя-boшaltma iшlяrini yerinя yetirir; аьыr vя яdяdi yцklяri avtomobil nяql. васитяlяrinя yцklяyib-boшaltmaq vя eyni zamanda tikinti-quraшdыrma iшlяri цчцn nяzяrdя tutulur. A.к.-нын iшчи orqanыnы qreyfer tutucusu ilя яvяz etdikdя, ону qalaq yцklяrin yцklяnibboшaldыlmasы цчцn dя istifadя етмяк олар. А.к.-нын ишчи avadanlыьы elektrik vя hidravlik intiqallara  malikдир,  yaхуд onlar hяrяkяti автомобилин mцhяrrikindяn alыr. Йцkqaldыrma qabiliyyяti  16 t-а гядярдир. Konsol qolun uz. 2–12 m, xцsusi uzadыcыlardan istifadя olunduqda isя 22 m, qarmaьыn qalxma hцnd. 7–18,5 m-я qяdяrдир. Yцkцn qaldыrыlmasы zamanы А.к.-нын dayanыqlыьыны yцksяltmяk цчцn ону яlavя dayaqlar (autrigerlяr) цzяrindя quraшdыrырлар.