Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BATİSFER


  BATИСFÉR (йун. βαθύς – дярин + σφαίρα – кцря) – океан вя дянизлярин дяринликлярини тядгиг етмяк цчцн эяминин полад трослу буъургады иля суйа ендирилян бир нечя иллцминаторлу кцря формалы полад камера. Б.-я 1–2 няфяр мцшащидячи йерляшир. Б. елми-тядгигат аваданлыглары, щава ещтийаты вя онун реэенерасийа системи, рабитя системи, суйун алтында ятрафы ишыгландырмаг цчцн прожекторлар вя с. иля тяъщиз едилир. Б.-и 1400 м дяринлийядяк ендирмяк олур. 20 ясрин 50-ъи илляриндян океанографик тядгигатлар, щямчинин батмыш эямилярин ахтарышы вя судан галдырылмасы иля ялагядар ишляр цчцн тякмилляшдирилмиш Б.-ляр (батискаф, щидростат) тятбиг едилир. Суйун алтында мящдуд сащядя щярякят етмяк цчцн бязи Б.-лярин винти олур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BATİSFER


  BATИСFÉR (йун. βαθύς – дярин + σφαίρα – кцря) – океан вя дянизлярин дяринликлярини тядгиг етмяк цчцн эяминин полад трослу буъургады иля суйа ендирилян бир нечя иллцминаторлу кцря формалы полад камера. Б.-я 1–2 няфяр мцшащидячи йерляшир. Б. елми-тядгигат аваданлыглары, щава ещтийаты вя онун реэенерасийа системи, рабитя системи, суйун алтында ятрафы ишыгландырмаг цчцн прожекторлар вя с. иля тяъщиз едилир. Б.-и 1400 м дяринлийядяк ендирмяк олур. 20 ясрин 50-ъи илляриндян океанографик тядгигатлар, щямчинин батмыш эямилярин ахтарышы вя судан галдырылмасы иля ялагядар ишляр цчцн тякмилляшдирилмиш Б.-ляр (батискаф, щидростат) тятбиг едилир. Суйун алтында мящдуд сащядя щярякят етмяк цчцн бязи Б.-лярин винти олур.

  BATİSFER


  BATИСFÉR (йун. βαθύς – дярин + σφαίρα – кцря) – океан вя дянизлярин дяринликлярини тядгиг етмяк цчцн эяминин полад трослу буъургады иля суйа ендирилян бир нечя иллцминаторлу кцря формалы полад камера. Б.-я 1–2 няфяр мцшащидячи йерляшир. Б. елми-тядгигат аваданлыглары, щава ещтийаты вя онун реэенерасийа системи, рабитя системи, суйун алтында ятрафы ишыгландырмаг цчцн прожекторлар вя с. иля тяъщиз едилир. Б.-и 1400 м дяринлийядяк ендирмяк олур. 20 ясрин 50-ъи илляриндян океанографик тядгигатлар, щямчинин батмыш эямилярин ахтарышы вя судан галдырылмасы иля ялагядар ишляр цчцн тякмилляшдирилмиш Б.-ляр (батискаф, щидростат) тятбиг едилир. Суйун алтында мящдуд сащядя щярякят етмяк цчцн бязи Б.-лярин винти олур.