Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AVTOMOBİL QOŞUNLARI

  АВТОМОБИЛ  ГОШУНЛАРЫ  –  щярби ямялиййатын кечирилмяси цчцн лазым олан дюйцш сурсаты, йанаъаг, ярзаг вя диэяр техники васитяляри дашыйан, щячинин йаралылары, хястяляри, техниканы евакуасийа едян хцсуси гошун нювц. А.г. автомобил нягл. олмайан гошунлары да дашыйа биляр. Бязи ордуларда  А.г.  нягл.  гошунлары  адланыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AVTOMOBİL QOŞUNLARI

  АВТОМОБИЛ  ГОШУНЛАРЫ  –  щярби ямялиййатын кечирилмяси цчцн лазым олан дюйцш сурсаты, йанаъаг, ярзаг вя диэяр техники васитяляри дашыйан, щячинин йаралылары, хястяляри, техниканы евакуасийа едян хцсуси гошун нювц. А.г. автомобил нягл. олмайан гошунлары да дашыйа биляр. Бязи ордуларда  А.г.  нягл.  гошунлары  адланыр.

  AVTOMOBİL QOŞUNLARI

  АВТОМОБИЛ  ГОШУНЛАРЫ  –  щярби ямялиййатын кечирилмяси цчцн лазым олан дюйцш сурсаты, йанаъаг, ярзаг вя диэяр техники васитяляри дашыйан, щячинин йаралылары, хястяляри, техниканы евакуасийа едян хцсуси гошун нювц. А.г. автомобил нягл. олмайан гошунлары да дашыйа биляр. Бязи ордуларда  А.г.  нягл.  гошунлары  адланыр.