Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  C


  Ъ – мцасир Азярб. ялифбасынын “ъе” адланан цчцнъц щярфи. Азярб. ядяби дилиндя бу щярфля ифадя олунан ъинэилтили, кцйлц, дилюнц-йуваг, говушуг аьыз самитинин ишаряси. Яряб графикалы Азярб. ялифбасында “ج” шяклиндя йазылараг “ъим”, Кирилл графикалы Азярб. ялифбасында ися “Ҹ” (бюйцк, чап шякли; йазы шякли – ) вя “ҹ” (кичик, чап шякли; йазы шякли – ) кими йазылараг, “ъе” адланмышдыр. Латын графикалы мцасир Азярб. ялифбасында йазылыш шякли белядир: бюйцк – Ъ (чап), Ъ (ялйазма); кичик – ъ (чап), ъ (ялйазма). Азярб. дилиндя сюзцн яввялиндя (ъаван, ъцйцр), ортасында (оъаг, гоъа) вя сонунда (дальыъ, чякиъ) ишлянилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  C


  Ъ – мцасир Азярб. ялифбасынын “ъе” адланан цчцнъц щярфи. Азярб. ядяби дилиндя бу щярфля ифадя олунан ъинэилтили, кцйлц, дилюнц-йуваг, говушуг аьыз самитинин ишаряси. Яряб графикалы Азярб. ялифбасында “ج” шяклиндя йазылараг “ъим”, Кирилл графикалы Азярб. ялифбасында ися “Ҹ” (бюйцк, чап шякли; йазы шякли – ) вя “ҹ” (кичик, чап шякли; йазы шякли – ) кими йазылараг, “ъе” адланмышдыр. Латын графикалы мцасир Азярб. ялифбасында йазылыш шякли белядир: бюйцк – Ъ (чап), Ъ (ялйазма); кичик – ъ (чап), ъ (ялйазма). Азярб. дилиндя сюзцн яввялиндя (ъаван, ъцйцр), ортасында (оъаг, гоъа) вя сонунда (дальыъ, чякиъ) ишлянилир.

  C


  Ъ – мцасир Азярб. ялифбасынын “ъе” адланан цчцнъц щярфи. Азярб. ядяби дилиндя бу щярфля ифадя олунан ъинэилтили, кцйлц, дилюнц-йуваг, говушуг аьыз самитинин ишаряси. Яряб графикалы Азярб. ялифбасында “ج” шяклиндя йазылараг “ъим”, Кирилл графикалы Азярб. ялифбасында ися “Ҹ” (бюйцк, чап шякли; йазы шякли – ) вя “ҹ” (кичик, чап шякли; йазы шякли – ) кими йазылараг, “ъе” адланмышдыр. Латын графикалы мцасир Азярб. ялифбасында йазылыш шякли белядир: бюйцк – Ъ (чап), Ъ (ялйазма); кичик – ъ (чап), ъ (ялйазма). Азярб. дилиндя сюзцн яввялиндя (ъаван, ъцйцр), ортасында (оъаг, гоъа) вя сонунда (дальыъ, чякиъ) ишлянилир.