Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  C DİLİ

  C DİLİ, си dili – УНЫХ ямялиййат системи цчцн йарадылмыш програмлашдырма дили. 1970-ъи иллярин яввялляриндя Белл Лабораториесдя (АБШ) Денис Ритчи вя Кен Томпсон тяряфиндян йарадылмышдыр. Бу дилдя йцксяк сявиййяли диллярин имканлары иля Ассемблер дили сявиййясиндя ЕЩМ апарат васитяляринин цнванлашдырылмасы имканлары уйьунлашдырылмышдыр. Айдынлыьы вя мящдудиййятляринин олмамасы иля фярглянир. Ъ д. диэяр ямялиййат системляриндя дя эениш истифадя олунур; Wиндоwс, Линух, ФрееБСД вя с. эцълц ямялиййат системляри дя бу дилдя йазылмышдыр. Ъ д. систем програмлашдырмасы цчцн ян эцълц диллярдян биридир. Бир чох диэяр програмлашдырма дилляринин (Ъ++, Жава, АWК, Перл вя с.) йаранмасына вя инкишафына тякан вермишдир. 1980-ъи иллярдя Б. Страустроп Ъ д.-нин имканларыны обйектйюнлц програмлашдырма иля бирляшдиряряк, йцксяк сявиййяли програмлашдырма дили олан Ъ++ дилини йаратмышдыр. Ъ++ дили Ъ д. кими сцрятли олдуьу цчцн реал заманлы програмлашдырмада, ойун програмлашдырмасында ясас диллярдян биридир. Ъ аилясиня аид йени обйектйюнлц диллярдян бири дя Ъ# дилидир. Йцксяк сявиййяли Ъ# дили Миърософт корпорасийасы тяряфиндян ишлянмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  C DİLİ

  C DİLİ, си dili – УНЫХ ямялиййат системи цчцн йарадылмыш програмлашдырма дили. 1970-ъи иллярин яввялляриндя Белл Лабораториесдя (АБШ) Денис Ритчи вя Кен Томпсон тяряфиндян йарадылмышдыр. Бу дилдя йцксяк сявиййяли диллярин имканлары иля Ассемблер дили сявиййясиндя ЕЩМ апарат васитяляринин цнванлашдырылмасы имканлары уйьунлашдырылмышдыр. Айдынлыьы вя мящдудиййятляринин олмамасы иля фярглянир. Ъ д. диэяр ямялиййат системляриндя дя эениш истифадя олунур; Wиндоwс, Линух, ФрееБСД вя с. эцълц ямялиййат системляри дя бу дилдя йазылмышдыр. Ъ д. систем програмлашдырмасы цчцн ян эцълц диллярдян биридир. Бир чох диэяр програмлашдырма дилляринин (Ъ++, Жава, АWК, Перл вя с.) йаранмасына вя инкишафына тякан вермишдир. 1980-ъи иллярдя Б. Страустроп Ъ д.-нин имканларыны обйектйюнлц програмлашдырма иля бирляшдиряряк, йцксяк сявиййяли програмлашдырма дили олан Ъ++ дилини йаратмышдыр. Ъ++ дили Ъ д. кими сцрятли олдуьу цчцн реал заманлы програмлашдырмада, ойун програмлашдырмасында ясас диллярдян биридир. Ъ аилясиня аид йени обйектйюнлц диллярдян бири дя Ъ# дилидир. Йцксяк сявиййяли Ъ# дили Миърософт корпорасийасы тяряфиндян ишлянмишдир.

  C DİLİ

  C DİLİ, си dili – УНЫХ ямялиййат системи цчцн йарадылмыш програмлашдырма дили. 1970-ъи иллярин яввялляриндя Белл Лабораториесдя (АБШ) Денис Ритчи вя Кен Томпсон тяряфиндян йарадылмышдыр. Бу дилдя йцксяк сявиййяли диллярин имканлары иля Ассемблер дили сявиййясиндя ЕЩМ апарат васитяляринин цнванлашдырылмасы имканлары уйьунлашдырылмышдыр. Айдынлыьы вя мящдудиййятляринин олмамасы иля фярглянир. Ъ д. диэяр ямялиййат системляриндя дя эениш истифадя олунур; Wиндоwс, Линух, ФрееБСД вя с. эцълц ямялиййат системляри дя бу дилдя йазылмышдыр. Ъ д. систем програмлашдырмасы цчцн ян эцълц диллярдян биридир. Бир чох диэяр програмлашдырма дилляринин (Ъ++, Жава, АWК, Перл вя с.) йаранмасына вя инкишафына тякан вермишдир. 1980-ъи иллярдя Б. Страустроп Ъ д.-нин имканларыны обйектйюнлц програмлашдырма иля бирляшдиряряк, йцксяк сявиййяли програмлашдырма дили олан Ъ++ дилини йаратмышдыр. Ъ++ дили Ъ д. кими сцрятли олдуьу цчцн реал заманлы програмлашдырмада, ойун програмлашдырмасында ясас диллярдян биридир. Ъ аилясиня аид йени обйектйюнлц диллярдян бири дя Ъ# дилидир. Йцксяк сявиййяли Ъ# дили Миърософт корпорасийасы тяряфиндян ишлянмишдир.