Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARXİTRAV

  (архи…+ лат. trabs  – тир) – антаблементин ашаьы щиссяси. Ясас конструктив елемент олан А. сцтун башлыьы (капител) цзяриндя йерляшир. А. дорик вя Тоскана ордерляриндя щамар тир, ионик вя Коринф ордерляриндя ися ики-цч цфцги чыхынты шяклиндя олур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARXİTRAV

  (архи…+ лат. trabs  – тир) – антаблементин ашаьы щиссяси. Ясас конструктив елемент олан А. сцтун башлыьы (капител) цзяриндя йерляшир. А. дорик вя Тоскана ордерляриндя щамар тир, ионик вя Коринф ордерляриндя ися ики-цч цфцги чыхынты шяклиндя олур.

  ARXİTRAV

  (архи…+ лат. trabs  – тир) – антаблементин ашаьы щиссяси. Ясас конструктив елемент олан А. сцтун башлыьы (капител) цзяриндя йерляшир. А. дорик вя Тоскана ордерляриндя щамар тир, ионик вя Коринф ордерляриндя ися ики-цч цфцги чыхынты шяклиндя олур.