Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BATMAN


  BATMAN, м а н – орта ясрлярдя тцрк халглары арасында, хцсусиля Орта Асийада эениш йайылмыш чяки ващиди; тягр. 2,5– 10 кг. Б. щямчинин якин сащясинн юлчцсцнц (мяс., бир Б. буьданын якилдийи сащя) билдирирди. Щяр бир юлкядя, щятта ейни юлкянин айры-айры бюлэяляриндя Б.-ын кямиййятъя гиймяти фяргли иди. Мяс., 16–17 ясрлярдя тябабятдя тятбиг едилян Б. 266 дирщямя (1 дирщям = 3,12 г), Османлы дювлятиндя тиъарятдя ишлядилян Б. 6 оккайа (1 окка = 1,283 кг), Крым ханлыьында 425 кг-а, Иранда ися 2,9 кг-а бярабяр олмушдур. Ят, памбыг, буьда, дары, ун, шяраб, су, мцхтялиф к.т. мящсулларынын алыш-вериши Б.-ла апарылырды. Бязи дюврлярдя бу гарышыглыьын гаршысыны алмаг мягсядиля щюкумятляр вя йа йерли гурумлар Б.-ын кямиййятини мцяййянляшдирмишляр: бир Б. Чиндя вя Йапонийада бир кеттийя (604,79 г-а), Гярби Тцркцстанда 8 сиря (23,776 кг-а), Бухарада бир мана (45,093 кг-а), Хивядя 80 ара (20,475 кг-а) бярабяр иди. 18 ясрдя Идил (Волга) бюлэясиндя Б. Русийа тяряфиндян дя рясмян гябул олунмушду.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BATMAN


  BATMAN, м а н – орта ясрлярдя тцрк халглары арасында, хцсусиля Орта Асийада эениш йайылмыш чяки ващиди; тягр. 2,5– 10 кг. Б. щямчинин якин сащясинн юлчцсцнц (мяс., бир Б. буьданын якилдийи сащя) билдирирди. Щяр бир юлкядя, щятта ейни юлкянин айры-айры бюлэяляриндя Б.-ын кямиййятъя гиймяти фяргли иди. Мяс., 16–17 ясрлярдя тябабятдя тятбиг едилян Б. 266 дирщямя (1 дирщям = 3,12 г), Османлы дювлятиндя тиъарятдя ишлядилян Б. 6 оккайа (1 окка = 1,283 кг), Крым ханлыьында 425 кг-а, Иранда ися 2,9 кг-а бярабяр олмушдур. Ят, памбыг, буьда, дары, ун, шяраб, су, мцхтялиф к.т. мящсулларынын алыш-вериши Б.-ла апарылырды. Бязи дюврлярдя бу гарышыглыьын гаршысыны алмаг мягсядиля щюкумятляр вя йа йерли гурумлар Б.-ын кямиййятини мцяййянляшдирмишляр: бир Б. Чиндя вя Йапонийада бир кеттийя (604,79 г-а), Гярби Тцркцстанда 8 сиря (23,776 кг-а), Бухарада бир мана (45,093 кг-а), Хивядя 80 ара (20,475 кг-а) бярабяр иди. 18 ясрдя Идил (Волга) бюлэясиндя Б. Русийа тяряфиндян дя рясмян гябул олунмушду.

  BATMAN


  BATMAN, м а н – орта ясрлярдя тцрк халглары арасында, хцсусиля Орта Асийада эениш йайылмыш чяки ващиди; тягр. 2,5– 10 кг. Б. щямчинин якин сащясинн юлчцсцнц (мяс., бир Б. буьданын якилдийи сащя) билдирирди. Щяр бир юлкядя, щятта ейни юлкянин айры-айры бюлэяляриндя Б.-ын кямиййятъя гиймяти фяргли иди. Мяс., 16–17 ясрлярдя тябабятдя тятбиг едилян Б. 266 дирщямя (1 дирщям = 3,12 г), Османлы дювлятиндя тиъарятдя ишлядилян Б. 6 оккайа (1 окка = 1,283 кг), Крым ханлыьында 425 кг-а, Иранда ися 2,9 кг-а бярабяр олмушдур. Ят, памбыг, буьда, дары, ун, шяраб, су, мцхтялиф к.т. мящсулларынын алыш-вериши Б.-ла апарылырды. Бязи дюврлярдя бу гарышыглыьын гаршысыны алмаг мягсядиля щюкумятляр вя йа йерли гурумлар Б.-ын кямиййятини мцяййянляшдирмишляр: бир Б. Чиндя вя Йапонийада бир кеттийя (604,79 г-а), Гярби Тцркцстанда 8 сиря (23,776 кг-а), Бухарада бир мана (45,093 кг-а), Хивядя 80 ара (20,475 кг-а) бярабяр иди. 18 ясрдя Идил (Волга) бюлэясиндя Б. Русийа тяряфиндян дя рясмян гябул олунмушду.