Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BATOLİT


  БАТОЛИТ (йун. βάσος – дяринлик + λίσος – даш) – дяринлик магматик сцхурларынын (ясасян, гранитоидлярин) йатым формасы. Адятян, антиклинориумларын юзяйини тяшкил едир. Гырышыглыг структурлары бойу узанан Б.-лярин уз. бир нечя мин км-я (Анд д-рында Чили батолити 1300 км, Шимали Американын Кордилйер д-рында Сащил силсиляси батолити 2000 км-дян чохдур), ени 60–100 км-я чатыр. Б. йалныз ерозийа нятиъясиндя Йер сятщиня чыхыр; 100 км2-дян чох сащяни ящатя едир. Б.-ин цст сятщи эцнбязварыдыр; диварлары дик йатымлы, йан сцхурларла тямасы кяскиндир. Гейри-дцзэцн формалы Б.-дян чох вахт апофизляр айрылыр. Б.-ин мяншяйи мцбащисялидир. Тядгигатчыларын яксяриййяти щесаб едир ки, Б.-ин формалашмасында блокларын шагули йердяйишмяси ясас рол ойнайыр.


                                                         Сйерра-Невада батолити. Калифорнийа (АБШ).

                             

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BATOLİT


  БАТОЛИТ (йун. βάσος – дяринлик + λίσος – даш) – дяринлик магматик сцхурларынын (ясасян, гранитоидлярин) йатым формасы. Адятян, антиклинориумларын юзяйини тяшкил едир. Гырышыглыг структурлары бойу узанан Б.-лярин уз. бир нечя мин км-я (Анд д-рында Чили батолити 1300 км, Шимали Американын Кордилйер д-рында Сащил силсиляси батолити 2000 км-дян чохдур), ени 60–100 км-я чатыр. Б. йалныз ерозийа нятиъясиндя Йер сятщиня чыхыр; 100 км2-дян чох сащяни ящатя едир. Б.-ин цст сятщи эцнбязварыдыр; диварлары дик йатымлы, йан сцхурларла тямасы кяскиндир. Гейри-дцзэцн формалы Б.-дян чох вахт апофизляр айрылыр. Б.-ин мяншяйи мцбащисялидир. Тядгигатчыларын яксяриййяти щесаб едир ки, Б.-ин формалашмасында блокларын шагули йердяйишмяси ясас рол ойнайыр.


                                                         Сйерра-Невада батолити. Калифорнийа (АБШ).

                             

  BATOLİT


  БАТОЛИТ (йун. βάσος – дяринлик + λίσος – даш) – дяринлик магматик сцхурларынын (ясасян, гранитоидлярин) йатым формасы. Адятян, антиклинориумларын юзяйини тяшкил едир. Гырышыглыг структурлары бойу узанан Б.-лярин уз. бир нечя мин км-я (Анд д-рында Чили батолити 1300 км, Шимали Американын Кордилйер д-рында Сащил силсиляси батолити 2000 км-дян чохдур), ени 60–100 км-я чатыр. Б. йалныз ерозийа нятиъясиндя Йер сятщиня чыхыр; 100 км2-дян чох сащяни ящатя едир. Б.-ин цст сятщи эцнбязварыдыр; диварлары дик йатымлы, йан сцхурларла тямасы кяскиндир. Гейри-дцзэцн формалы Б.-дян чох вахт апофизляр айрылыр. Б.-ин мяншяйи мцбащисялидир. Тядгигатчыларын яксяриййяти щесаб едир ки, Б.-ин формалашмасында блокларын шагули йердяйишмяси ясас рол ойнайыр.


                                                         Сйерра-Невада батолити. Калифорнийа (АБШ).