Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BATOMETR


  БАТÓМЕТР (йун. βάτος – дяринлик + …метр) – дяниз, эюл вя башга сутутарларын мцхтялиф дяринликляриндян су нцмуняси эютцрмяк цчцн щидроложи ъищаз. Ясас нювляри Нансен вя Нискин Б.-лярдир. Ичибош силиндр шяклиндя олан дяниз Б.-инин клапаны вя йа гапаьы лазыми дяринлийя чатан анда гапаныр. Даща эениш тятбиг едилян зонд Б.-и далма дяринлийи бойунъа 27-йядяк су нцмуняси эютцря билир. Мцасир Б.-лярдя клапанлар лазыми дяринлийи ашкар едян тязйиг вериъиляри, йахуд да мясафядян (су сятщиндян) електрик сигналлары васитясиля идаря едилир; ъищазын даиряви чярчивясиндя 36-йадяк бору (бутулка) йерляшдирмяк олур. Б. васитясиля эютцрцлян суйун физики вя кимйяви хассяляри, тяркибиндяки цзви вя гейри-цзви гарышыглар юйрянилир. Б.-ин эювдясиндяки чярчивяйя йерляшдирилмиш метеороложи дяринлик термометри иля тядгиг олунан су гатынын темп-руну да юлчмяк мцмкцндцр.


                                                      Алты бутулкалы Нискин батометри.

                                           

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BATOMETR


  БАТÓМЕТР (йун. βάτος – дяринлик + …метр) – дяниз, эюл вя башга сутутарларын мцхтялиф дяринликляриндян су нцмуняси эютцрмяк цчцн щидроложи ъищаз. Ясас нювляри Нансен вя Нискин Б.-лярдир. Ичибош силиндр шяклиндя олан дяниз Б.-инин клапаны вя йа гапаьы лазыми дяринлийя чатан анда гапаныр. Даща эениш тятбиг едилян зонд Б.-и далма дяринлийи бойунъа 27-йядяк су нцмуняси эютцря билир. Мцасир Б.-лярдя клапанлар лазыми дяринлийи ашкар едян тязйиг вериъиляри, йахуд да мясафядян (су сятщиндян) електрик сигналлары васитясиля идаря едилир; ъищазын даиряви чярчивясиндя 36-йадяк бору (бутулка) йерляшдирмяк олур. Б. васитясиля эютцрцлян суйун физики вя кимйяви хассяляри, тяркибиндяки цзви вя гейри-цзви гарышыглар юйрянилир. Б.-ин эювдясиндяки чярчивяйя йерляшдирилмиш метеороложи дяринлик термометри иля тядгиг олунан су гатынын темп-руну да юлчмяк мцмкцндцр.


                                                      Алты бутулкалы Нискин батометри.

                                           

  BATOMETR


  БАТÓМЕТР (йун. βάτος – дяринлик + …метр) – дяниз, эюл вя башга сутутарларын мцхтялиф дяринликляриндян су нцмуняси эютцрмяк цчцн щидроложи ъищаз. Ясас нювляри Нансен вя Нискин Б.-лярдир. Ичибош силиндр шяклиндя олан дяниз Б.-инин клапаны вя йа гапаьы лазыми дяринлийя чатан анда гапаныр. Даща эениш тятбиг едилян зонд Б.-и далма дяринлийи бойунъа 27-йядяк су нцмуняси эютцря билир. Мцасир Б.-лярдя клапанлар лазыми дяринлийи ашкар едян тязйиг вериъиляри, йахуд да мясафядян (су сятщиндян) електрик сигналлары васитясиля идаря едилир; ъищазын даиряви чярчивясиндя 36-йадяк бору (бутулка) йерляшдирмяк олур. Б. васитясиля эютцрцлян суйун физики вя кимйяви хассяляри, тяркибиндяки цзви вя гейри-цзви гарышыглар юйрянилир. Б.-ин эювдясиндяки чярчивяйя йерляшдирилмиш метеороложи дяринлик термометри иля тядгиг олунан су гатынын темп-руну да юлчмяк мцмкцндцр.


                                                      Алты бутулкалы Нискин батометри.