Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BATSBİ DİLİ


  БАТСБИ ДИЛИ, тсова-туш дили – батсбилярин дили. Эцръ.-ын Ахмет р-нундакы (Кахети) Земо-Алвани к.-нин бир щиссясиндя йайылмышдыр. Нах дилляриндян биридир. Данышанларын сайы тягр. 3 мин няфярдир (1990-ъы илляр). Эцръц дилинин, хцсусян лексикасынын эцълц тясириня мяруз галмышдыр. Консонантизм системи цчцн “л’” кар фонеми, интенсив самитляр серийасы (“лл”, “сс”, “хх” вя с.) вя йени самит комплексляри сяъиййявидир. Вокализм системи садядир. Исимдя 8 ад групу, 10 ясас щал мювъуддур. Йазысы йохдур.

  Яд.: Д е ш е р и е е в Ю.Д. Бацбийский язык. М., 1953; H o l i s k y  D.A., Gagua R. Tsova-Tush (Batsbi) // The indigenous languages of the Caucasus. Delmar; N.Y., 1994. Vol. 4.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BATSBİ DİLİ


  БАТСБИ ДИЛИ, тсова-туш дили – батсбилярин дили. Эцръ.-ын Ахмет р-нундакы (Кахети) Земо-Алвани к.-нин бир щиссясиндя йайылмышдыр. Нах дилляриндян биридир. Данышанларын сайы тягр. 3 мин няфярдир (1990-ъы илляр). Эцръц дилинин, хцсусян лексикасынын эцълц тясириня мяруз галмышдыр. Консонантизм системи цчцн “л’” кар фонеми, интенсив самитляр серийасы (“лл”, “сс”, “хх” вя с.) вя йени самит комплексляри сяъиййявидир. Вокализм системи садядир. Исимдя 8 ад групу, 10 ясас щал мювъуддур. Йазысы йохдур.

  Яд.: Д е ш е р и е е в Ю.Д. Бацбийский язык. М., 1953; H o l i s k y  D.A., Gagua R. Tsova-Tush (Batsbi) // The indigenous languages of the Caucasus. Delmar; N.Y., 1994. Vol. 4.

  BATSBİ DİLİ


  БАТСБИ ДИЛИ, тсова-туш дили – батсбилярин дили. Эцръ.-ын Ахмет р-нундакы (Кахети) Земо-Алвани к.-нин бир щиссясиндя йайылмышдыр. Нах дилляриндян биридир. Данышанларын сайы тягр. 3 мин няфярдир (1990-ъы илляр). Эцръц дилинин, хцсусян лексикасынын эцълц тясириня мяруз галмышдыр. Консонантизм системи цчцн “л’” кар фонеми, интенсив самитляр серийасы (“лл”, “сс”, “хх” вя с.) вя йени самит комплексляри сяъиййявидир. Вокализм системи садядир. Исимдя 8 ад групу, 10 ясас щал мювъуддур. Йазысы йохдур.

  Яд.: Д е ш е р и е е в Ю.Д. Бацбийский язык. М., 1953; H o l i s k y  D.A., Gagua R. Tsova-Tush (Batsbi) // The indigenous languages of the Caucasus. Delmar; N.Y., 1994. Vol. 4.