Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BATTİSTİNİ


  БАТТИСТИНИ Маттиа (27.2.1856, Рома – 7. 11.1928, Рийети йахынлыьында Колле-Баккаро) – италйан мцьянниси (баритон), белкантонун ян эюркямли нцмайяндяляриндян бири. В. Персикини вя Е. Терсианидян дярс алмышдыр. Опера дебцтц 1878 илдя “Аръентина” (Рома) театрында баш тутмушдур. Авропанын бир чох опера театрында чыхыш етмиш, “баритонлар кралы” кими мяшщурлашмышды. Репертуарында 80-дян чох партийа (ян йахшыларындан – Дон Жуан, В.А. Мотсарт; Риголетто, Ъ. Верди; Щамлет, А. Тома; Г. Донисеттинин операларындакы партийалар) вар иди. Мцьяннинин 1902–12 илляр лент йазылары сахланылмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BATTİSTİNİ


  БАТТИСТИНИ Маттиа (27.2.1856, Рома – 7. 11.1928, Рийети йахынлыьында Колле-Баккаро) – италйан мцьянниси (баритон), белкантонун ян эюркямли нцмайяндяляриндян бири. В. Персикини вя Е. Терсианидян дярс алмышдыр. Опера дебцтц 1878 илдя “Аръентина” (Рома) театрында баш тутмушдур. Авропанын бир чох опера театрында чыхыш етмиш, “баритонлар кралы” кими мяшщурлашмышды. Репертуарында 80-дян чох партийа (ян йахшыларындан – Дон Жуан, В.А. Мотсарт; Риголетто, Ъ. Верди; Щамлет, А. Тома; Г. Донисеттинин операларындакы партийалар) вар иди. Мцьяннинин 1902–12 илляр лент йазылары сахланылмышдыр.

  BATTİSTİNİ


  БАТТИСТИНИ Маттиа (27.2.1856, Рома – 7. 11.1928, Рийети йахынлыьында Колле-Баккаро) – италйан мцьянниси (баритон), белкантонун ян эюркямли нцмайяндяляриндян бири. В. Персикини вя Е. Терсианидян дярс алмышдыр. Опера дебцтц 1878 илдя “Аръентина” (Рома) театрында баш тутмушдур. Авропанын бир чох опера театрында чыхыш етмиш, “баритонлар кралы” кими мяшщурлашмышды. Репертуарында 80-дян чох партийа (ян йахшыларындан – Дон Жуан, В.А. Мотсарт; Риголетто, Ъ. Верди; Щамлет, А. Тома; Г. Донисеттинин операларындакы партийалар) вар иди. Мцьяннинин 1902–12 илляр лент йазылары сахланылмышдыр.