Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BATUM KONFRANSI (1918) 

  БАТУМ КОНФРАНСЫ (1918) – Османлы дювляти вя Загафгазийа сейми нцмайяндяляринин иштиракы иля майын 11-дян ийунун 4-дяк кечирилмишдир. М.Я. Рясулзадя вя М. Щаъынскинн дя дахил олдуьу Ъянуби Гафгаз нцмайяндя щейятиня Загафгазийа щюкумятинин сядри вя хариъи ишляр назири А. Чхенкели башчылыг едирди. Гафгаз ъябщясинин команданы Мещмет Вещиб пашанын вя б.-нын да иштирак етдийи Османлы нцмайяндя щейятиня ядлиййя назири Хялил Ментеше рящбярлик едирди. Алманийаны тямсил едян фон Лоссов мцшащидячи кими конфранса гатылмышды.


  Конфрансда Хялил Ментешенин мцзакиряйя чыхардыьы “Османлы империйасы иля Трансгафгаз Конфедерасйон Республикасы арасында сцлщ вя достлуг щаггында” мцгавиля лайищяси Ъянуби Гафгаз нцмайяндялийиндя фикир айрылыьы йаратды. Азярб. тямсилчиляри ермянилярин дя йашадыглары бязи яразилярин – Ахылкяляк (индики Ахалкалаки) вя Ащыска гязаларынын бцтювлцкдя, Сцрмяли, Александропол вя Ечмиядзин гязаларынын ися мцяййян щиссяляринин Османлы дювлятиня эцзяштя эедилмясинин Ъянуби Гафгазда Азярб.-ын мювгелярини мющкямляндиряъяйи гянаятиндя олдуглары цчцн бу лайищяни дястяклядиляр.


  Бир сыра ъидди сябяб вя амилляр Б.к.-нда, даща сонра ися Загафгазийа сейминдя сийаси гаршыдурманы сцрятляндирди. Б.к.-нын эедишиндя дювлятчилийя вя хариъи юлкялярин щимайясиня фяргли йанашмаларын кяскинляшмяси Загафгазийа сейминин даьылмасына вя Ъянуби Гафгазда йени мцстягил дювлятлярин йаранмасына эятириб чыхарды. Данышыглар ийунун 4-дя Османлы дювляти иля Ъянуби Гафгаз респ.-лары арасында айры-айрылыгда мцгавиляляр баьланмасы иля йекунлашды [бах Батум мцгавиляляри (1918)].

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BATUM KONFRANSI (1918) 

  БАТУМ КОНФРАНСЫ (1918) – Османлы дювляти вя Загафгазийа сейми нцмайяндяляринин иштиракы иля майын 11-дян ийунун 4-дяк кечирилмишдир. М.Я. Рясулзадя вя М. Щаъынскинн дя дахил олдуьу Ъянуби Гафгаз нцмайяндя щейятиня Загафгазийа щюкумятинин сядри вя хариъи ишляр назири А. Чхенкели башчылыг едирди. Гафгаз ъябщясинин команданы Мещмет Вещиб пашанын вя б.-нын да иштирак етдийи Османлы нцмайяндя щейятиня ядлиййя назири Хялил Ментеше рящбярлик едирди. Алманийаны тямсил едян фон Лоссов мцшащидячи кими конфранса гатылмышды.


  Конфрансда Хялил Ментешенин мцзакиряйя чыхардыьы “Османлы империйасы иля Трансгафгаз Конфедерасйон Республикасы арасында сцлщ вя достлуг щаггында” мцгавиля лайищяси Ъянуби Гафгаз нцмайяндялийиндя фикир айрылыьы йаратды. Азярб. тямсилчиляри ермянилярин дя йашадыглары бязи яразилярин – Ахылкяляк (индики Ахалкалаки) вя Ащыска гязаларынын бцтювлцкдя, Сцрмяли, Александропол вя Ечмиядзин гязаларынын ися мцяййян щиссяляринин Османлы дювлятиня эцзяштя эедилмясинин Ъянуби Гафгазда Азярб.-ын мювгелярини мющкямляндиряъяйи гянаятиндя олдуглары цчцн бу лайищяни дястяклядиляр.


  Бир сыра ъидди сябяб вя амилляр Б.к.-нда, даща сонра ися Загафгазийа сейминдя сийаси гаршыдурманы сцрятляндирди. Б.к.-нын эедишиндя дювлятчилийя вя хариъи юлкялярин щимайясиня фяргли йанашмаларын кяскинляшмяси Загафгазийа сейминин даьылмасына вя Ъянуби Гафгазда йени мцстягил дювлятлярин йаранмасына эятириб чыхарды. Данышыглар ийунун 4-дя Османлы дювляти иля Ъянуби Гафгаз респ.-лары арасында айры-айрылыгда мцгавиляляр баьланмасы иля йекунлашды [бах Батум мцгавиляляри (1918)].

  BATUM KONFRANSI (1918) 

  БАТУМ КОНФРАНСЫ (1918) – Османлы дювляти вя Загафгазийа сейми нцмайяндяляринин иштиракы иля майын 11-дян ийунун 4-дяк кечирилмишдир. М.Я. Рясулзадя вя М. Щаъынскинн дя дахил олдуьу Ъянуби Гафгаз нцмайяндя щейятиня Загафгазийа щюкумятинин сядри вя хариъи ишляр назири А. Чхенкели башчылыг едирди. Гафгаз ъябщясинин команданы Мещмет Вещиб пашанын вя б.-нын да иштирак етдийи Османлы нцмайяндя щейятиня ядлиййя назири Хялил Ментеше рящбярлик едирди. Алманийаны тямсил едян фон Лоссов мцшащидячи кими конфранса гатылмышды.


  Конфрансда Хялил Ментешенин мцзакиряйя чыхардыьы “Османлы империйасы иля Трансгафгаз Конфедерасйон Республикасы арасында сцлщ вя достлуг щаггында” мцгавиля лайищяси Ъянуби Гафгаз нцмайяндялийиндя фикир айрылыьы йаратды. Азярб. тямсилчиляри ермянилярин дя йашадыглары бязи яразилярин – Ахылкяляк (индики Ахалкалаки) вя Ащыска гязаларынын бцтювлцкдя, Сцрмяли, Александропол вя Ечмиядзин гязаларынын ися мцяййян щиссяляринин Османлы дювлятиня эцзяштя эедилмясинин Ъянуби Гафгазда Азярб.-ын мювгелярини мющкямляндиряъяйи гянаятиндя олдуглары цчцн бу лайищяни дястяклядиляр.


  Бир сыра ъидди сябяб вя амилляр Б.к.-нда, даща сонра ися Загафгазийа сейминдя сийаси гаршыдурманы сцрятляндирди. Б.к.-нын эедишиндя дювлятчилийя вя хариъи юлкялярин щимайясиня фяргли йанашмаларын кяскинляшмяси Загафгазийа сейминин даьылмасына вя Ъянуби Гафгазда йени мцстягил дювлятлярин йаранмасына эятириб чыхарды. Данышыглар ийунун 4-дя Османлы дювляти иля Ъянуби Гафгаз респ.-лары арасында айры-айрылыгда мцгавиляляр баьланмасы иля йекунлашды [бах Батум мцгавиляляри (1918)].