Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇERNYAYEV)
  CABBAROVA


  ЪАББАРОВА Фатма Аьаъабар гызы (7.11.1920, Бакы – 29.11.2010, Бакы) –Азярб. диктору. Профессионал диктор сянятинин илк нцмайяндяляриндян бири. Азярб. ССР халг артисти (1990). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну (1941) вя Азярб. Дювлят Инъясянят Ин-туну битирмишдир (1950). 1941–91 иллярдя Азярб. Дювлят Телерадио Верилишляри Ширкятиндя ишлямиш, Азярб. радиосунун диктору, информасийа, хябярляр програмларынын, сийаси вя ядяби мювзуда верилишлярин апарыъысы олмушдур. Ъ. бир чох Азярб. вя дцнйа драматургларынын ясярлярини илк дяфя радиода сясляндирмиш, радиокомпозисийаларда чыхыш етмишдир. Казым Зийа, Я. Ялякбяров, М. Ялийев, Я. Зейналов, Щ. Салайев вя б. актйорларла бирликдя радио тамашаларынын сясляндирилмясиндя иштирак етмишдир. Эянъ дикторлар няслинин йетишмясиндя мцщцм хидмяти вар. Ъ. телевизийа верилишляринин дя (“Одлар йурду” вя с.) апарыъысы олмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇERNYAYEV
  CABBAROVA


  ЪАББАРОВА Фатма Аьаъабар гызы (7.11.1920, Бакы – 29.11.2010, Бакы) –Азярб. диктору. Профессионал диктор сянятинин илк нцмайяндяляриндян бири. Азярб. ССР халг артисти (1990). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну (1941) вя Азярб. Дювлят Инъясянят Ин-туну битирмишдир (1950). 1941–91 иллярдя Азярб. Дювлят Телерадио Верилишляри Ширкятиндя ишлямиш, Азярб. радиосунун диктору, информасийа, хябярляр програмларынын, сийаси вя ядяби мювзуда верилишлярин апарыъысы олмушдур. Ъ. бир чох Азярб. вя дцнйа драматургларынын ясярлярини илк дяфя радиода сясляндирмиш, радиокомпозисийаларда чыхыш етмишдир. Казым Зийа, Я. Ялякбяров, М. Ялийев, Я. Зейналов, Щ. Салайев вя б. актйорларла бирликдя радио тамашаларынын сясляндирилмясиндя иштирак етмишдир. Эянъ дикторлар няслинин йетишмясиндя мцщцм хидмяти вар. Ъ. телевизийа верилишляринин дя (“Одлар йурду” вя с.) апарыъысы олмушдур.

  CABBAROVA


  ЪАББАРОВА Фатма Аьаъабар гызы (7.11.1920, Бакы – 29.11.2010, Бакы) –Азярб. диктору. Профессионал диктор сянятинин илк нцмайяндяляриндян бири. Азярб. ССР халг артисти (1990). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну (1941) вя Азярб. Дювлят Инъясянят Ин-туну битирмишдир (1950). 1941–91 иллярдя Азярб. Дювлят Телерадио Верилишляри Ширкятиндя ишлямиш, Азярб. радиосунун диктору, информасийа, хябярляр програмларынын, сийаси вя ядяби мювзуда верилишлярин апарыъысы олмушдур. Ъ. бир чох Азярб. вя дцнйа драматургларынын ясярлярини илк дяфя радиода сясляндирмиш, радиокомпозисийаларда чыхыш етмишдир. Казым Зийа, Я. Ялякбяров, М. Ялийев, Я. Зейналов, Щ. Салайев вя б. актйорларла бирликдя радио тамашаларынын сясляндирилмясиндя иштирак етмишдир. Эянъ дикторлар няслинин йетишмясиндя мцщцм хидмяти вар. Ъ. телевизийа верилишляринин дя (“Одлар йурду” вя с.) апарыъысы олмушдур.