Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BATURİN


  БАТÚРИН Владимир Петрович (27.9.1902, Ставропол – 7.11.1945, Москва) – рус эеологу, эеолоэийа-минералоэийа е.д. (1945), ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты (1948). Ленинград Даь-мядян Ин-туну битирмишдир (1927). Azяrb. Политехник Ин-тунун (индики АзТУ) ассистенти вя досенти (1927–31), 1934 илдян ССРИ ЕА-nыn Йанар Файдалы Газынтылар Ин-тунда палеоъоьрафийа лабораторийасынын мцдири олмушдур. Урал-Емба вя Урал-Волга нефтли-газлы вилайятляринин эеолоэийа вя литолоэийасыны тядгиг етмишдир. Палеонтоложи галыгларыn аз олduьu чюкмя гатлары юйрянмяк цчцн гырынты сцхурларын минераложи тяркибинин тядгигиня ясасланан методу ишляyib hazыrlamышdыr.
   

  Я с я р и: Палеогеография по терригенным компонентам. М.; Баку, 1937.
   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BATURİN


  БАТÚРИН Владимир Петрович (27.9.1902, Ставропол – 7.11.1945, Москва) – рус эеологу, эеолоэийа-минералоэийа е.д. (1945), ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты (1948). Ленинград Даь-мядян Ин-туну битирмишдир (1927). Azяrb. Политехник Ин-тунун (индики АзТУ) ассистенти вя досенти (1927–31), 1934 илдян ССРИ ЕА-nыn Йанар Файдалы Газынтылар Ин-тунда палеоъоьрафийа лабораторийасынын мцдири олмушдур. Урал-Емба вя Урал-Волга нефтли-газлы вилайятляринин эеолоэийа вя литолоэийасыны тядгиг етмишдир. Палеонтоложи галыгларыn аз олduьu чюкмя гатлары юйрянмяк цчцн гырынты сцхурларын минераложи тяркибинин тядгигиня ясасланан методу ишляyib hazыrlamышdыr.
   

  Я с я р и: Палеогеография по терригенным компонентам. М.; Баку, 1937.
   

  BATURİN


  БАТÚРИН Владимир Петрович (27.9.1902, Ставропол – 7.11.1945, Москва) – рус эеологу, эеолоэийа-минералоэийа е.д. (1945), ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты (1948). Ленинград Даь-мядян Ин-туну битирмишдир (1927). Azяrb. Политехник Ин-тунун (индики АзТУ) ассистенти вя досенти (1927–31), 1934 илдян ССРИ ЕА-nыn Йанар Файдалы Газынтылар Ин-тунда палеоъоьрафийа лабораторийасынын мцдири олмушдур. Урал-Емба вя Урал-Волга нефтли-газлы вилайятляринин эеолоэийа вя литолоэийасыны тядгиг етмишдир. Палеонтоложи галыгларыn аз олduьu чюкмя гатлары юйрянмяк цчцн гырынты сцхурларын минераложи тяркибинин тядгигиня ясасланан методу ишляyib hazыrlamышdыr.
   

  Я с я р и: Палеогеография по терригенным компонентам. М.; Баку, 1937.