Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BATYUŞKOV


  БÁТЙУШКОВ Константин Николайевич (29.5.1787, Вологда – 19.7.1855, Вологда) – рус шаири. Илк шеири 1805 илдя чап олунмушдур (“Шеирляримя мцраъиятим”). 1817 илдя “Нязмдя вя нясрдя тяърцбяляр” адлы икиъилдлик китабы няшр едилмишдир. Шеирляриндя щяйат ешги, достлуг, мящяббят, шяхсиййят азадлыьы тяряннцм олунур. Сянятя мцнасибятини “Мяним Пенатларым” (1814) шеириндя ифадя етмишдир. 1812 ил Вятян мцщарибяси, Москванын йандырылмасы вя шяхси сарсынтылар Б. йарадыъылыьында бядбинлик мотивляринин эцълянмясиня сябяб олмушду (“Мелхиседекин кяламы”, 1821 вя с.). Шеирляри образларын ъанлылыьы, ащянэ- дарлыьы иля сечилир. Очеркляр, ядябиййат вя инъясянят щаггында мягаляляр дя йазмышдыр. Ф. Петрарка, Т. Тассо, Е. Парни, Тибулл вя антик дюврцн б. шаирляриндян етдийи тяръцмяляр (“Йунан антолоэийасындан”, 1817–18) Б. йарадыъылыьында хцсуси йер тутур. Б. поезийасы вя нясринин сонракы рус ядябиййатынын инкишафына, о ъцмлядян А.С. Пушкинин йарадыъылыьына бюйцк тясири олмушдур. 1822 илдя рущи хястялийя тутулмушдур.


  Я с я р л я р и:
  Полн. собр. стихотворений. М.-Л., 1964; Избр. соч. М., 1986.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BATYUŞKOV


  БÁТЙУШКОВ Константин Николайевич (29.5.1787, Вологда – 19.7.1855, Вологда) – рус шаири. Илк шеири 1805 илдя чап олунмушдур (“Шеирляримя мцраъиятим”). 1817 илдя “Нязмдя вя нясрдя тяърцбяляр” адлы икиъилдлик китабы няшр едилмишдир. Шеирляриндя щяйат ешги, достлуг, мящяббят, шяхсиййят азадлыьы тяряннцм олунур. Сянятя мцнасибятини “Мяним Пенатларым” (1814) шеириндя ифадя етмишдир. 1812 ил Вятян мцщарибяси, Москванын йандырылмасы вя шяхси сарсынтылар Б. йарадыъылыьында бядбинлик мотивляринин эцълянмясиня сябяб олмушду (“Мелхиседекин кяламы”, 1821 вя с.). Шеирляри образларын ъанлылыьы, ащянэ- дарлыьы иля сечилир. Очеркляр, ядябиййат вя инъясянят щаггында мягаляляр дя йазмышдыр. Ф. Петрарка, Т. Тассо, Е. Парни, Тибулл вя антик дюврцн б. шаирляриндян етдийи тяръцмяляр (“Йунан антолоэийасындан”, 1817–18) Б. йарадыъылыьында хцсуси йер тутур. Б. поезийасы вя нясринин сонракы рус ядябиййатынын инкишафына, о ъцмлядян А.С. Пушкинин йарадыъылыьына бюйцк тясири олмушдур. 1822 илдя рущи хястялийя тутулмушдур.


  Я с я р л я р и:
  Полн. собр. стихотворений. М.-Л., 1964; Избр. соч. М., 1986.

  BATYUŞKOV


  БÁТЙУШКОВ Константин Николайевич (29.5.1787, Вологда – 19.7.1855, Вологда) – рус шаири. Илк шеири 1805 илдя чап олунмушдур (“Шеирляримя мцраъиятим”). 1817 илдя “Нязмдя вя нясрдя тяърцбяляр” адлы икиъилдлик китабы няшр едилмишдир. Шеирляриндя щяйат ешги, достлуг, мящяббят, шяхсиййят азадлыьы тяряннцм олунур. Сянятя мцнасибятини “Мяним Пенатларым” (1814) шеириндя ифадя етмишдир. 1812 ил Вятян мцщарибяси, Москванын йандырылмасы вя шяхси сарсынтылар Б. йарадыъылыьында бядбинлик мотивляринин эцълянмясиня сябяб олмушду (“Мелхиседекин кяламы”, 1821 вя с.). Шеирляри образларын ъанлылыьы, ащянэ- дарлыьы иля сечилир. Очеркляр, ядябиййат вя инъясянят щаггында мягаляляр дя йазмышдыр. Ф. Петрарка, Т. Тассо, Е. Парни, Тибулл вя антик дюврцн б. шаирляриндян етдийи тяръцмяляр (“Йунан антолоэийасындан”, 1817–18) Б. йарадыъылыьында хцсуси йер тутур. Б. поезийасы вя нясринин сонракы рус ядябиййатынын инкишафына, о ъцмлядян А.С. Пушкинин йарадыъылыьына бюйцк тясири олмушдур. 1822 илдя рущи хястялийя тутулмушдур.


  Я с я р л я р и:
  Полн. собр. стихотворений. М.-Л., 1964; Избр. соч. М., 1986.