Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEV Xəlil İslam oğlu 


  АБДУЛЛАЙЕВ Хялил Ислам оьлу (д. 25.2.1928, Аьдаш р-нунун Абад к.) – Aзярб. епидемиологу, тибб е.д. (1989), проф. (1991), Азярб. SSR ямякдар щякими (1964). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1949). Азярб. SSR Елми Тядгигат Тибби Паразитолоэийа Ин-тунда малйарийанын епидемиолоэийасы шюбясинин мцдири (1956–94, фасилялярля) ишлямиш, 1994 илдян В.Ахундов ад. Милли Елми Тядгигат Тибби Профилактика Ин-тунун елми катибидир. Тядгигатлары Азярб.-да малйарийанын тарихи вя епидемиоложи хцсусиййятляринин юйрянилмясиня щясr едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEV Xəlil İslam oğlu 


  АБДУЛЛАЙЕВ Хялил Ислам оьлу (д. 25.2.1928, Аьдаш р-нунун Абад к.) – Aзярб. епидемиологу, тибб е.д. (1989), проф. (1991), Азярб. SSR ямякдар щякими (1964). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1949). Азярб. SSR Елми Тядгигат Тибби Паразитолоэийа Ин-тунда малйарийанын епидемиолоэийасы шюбясинин мцдири (1956–94, фасилялярля) ишлямиш, 1994 илдян В.Ахундов ад. Милли Елми Тядгигат Тибби Профилактика Ин-тунун елми катибидир. Тядгигатлары Азярб.-да малйарийанын тарихи вя епидемиоложи хцсусиййятляринин юйрянилмясиня щясr едилмишдир.

  ABDULLAYEV Xəlil İslam oğlu 


  АБДУЛЛАЙЕВ Хялил Ислам оьлу (д. 25.2.1928, Аьдаш р-нунун Абад к.) – Aзярб. епидемиологу, тибб е.д. (1989), проф. (1991), Азярб. SSR ямякдар щякими (1964). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1949). Азярб. SSR Елми Тядгигат Тибби Паразитолоэийа Ин-тунда малйарийанын епидемиолоэийасы шюбясинин мцдири (1956–94, фасилялярля) ишлямиш, 1994 илдян В.Ахундов ад. Милли Елми Тядгигат Тибби Профилактика Ин-тунун елми катибидир. Тядгигатлары Азярб.-да малйарийанын тарихи вя епидемиоложи хцсусиййятляринин юйрянилмясиня щясr едилмишдир.