Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAUNT

  РФ-дя, Бурйатийа Респ.-нын шм.-ында эюл. Сипа чайы дярясиндядир. Сащ. 111 км2, дяринлийи 33 м-ядяк. Ъянуби Муй силсилясини Витим йастыдаьлыьындан айыран даьарасы чухурда, 1059 м щцнд.-дя йерляшир. Йухары Сипа вя Сипикан чайлары Б.-а тюкцлцр; Ашаьы Сипа чайы (Витим чайынын голу) Б.-дан башланыр. Нойабрдан майадяк донмуш олур.

  Баунт эюлц.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAUNT

  РФ-дя, Бурйатийа Респ.-нын шм.-ында эюл. Сипа чайы дярясиндядир. Сащ. 111 км2, дяринлийи 33 м-ядяк. Ъянуби Муй силсилясини Витим йастыдаьлыьындан айыран даьарасы чухурда, 1059 м щцнд.-дя йерляшир. Йухары Сипа вя Сипикан чайлары Б.-а тюкцлцр; Ашаьы Сипа чайы (Витим чайынын голу) Б.-дан башланыр. Нойабрдан майадяк донмуш олур.

  Баунт эюлц.

  BAUNT

  РФ-дя, Бурйатийа Респ.-нын шм.-ында эюл. Сипа чайы дярясиндядир. Сащ. 111 км2, дяринлийи 33 м-ядяк. Ъянуби Муй силсилясини Витим йастыдаьлыьындан айыран даьарасы чухурда, 1059 м щцнд.-дя йерляшир. Йухары Сипа вя Сипикан чайлары Б.-а тюкцлцр; Ашаьы Сипа чайы (Витим чайынын голу) Б.-дан башланыр. Нойабрдан майадяк донмуш олур.

  Баунт эюлц.