Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAVARİYA PLATOSU

  БАВÁРИЙА ПЛАТОСУ, Баварийа  йас тыдаьлыьы – Алманийанын ъ.-унда, Баварийа яразисиндя йайла. Алп д-рынын шм. ятяkляриндян Дунай чайынын дярясиня гядяр (600 м-дян 300 м-ядяк) енир. Бузлаг-аккумулйатив релйефя маликдир. Чохлу эюл вар. Сятщини эениш дярялярля ахан чайлар (Иллер, Лех, Изар, Инн) кясир. Енлийарпаглы вя ийняйарпаглы мешяlяr, торфлу, мядяни ландшафт сащяляри мювъуддур. Курортлар; орта ясрляря аид абидяляр вар. Туризм инкишаф етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAVARİYA PLATOSU

  БАВÁРИЙА ПЛАТОСУ, Баварийа  йас тыдаьлыьы – Алманийанын ъ.-унда, Баварийа яразисиндя йайла. Алп д-рынын шм. ятяkляриндян Дунай чайынын дярясиня гядяр (600 м-дян 300 м-ядяк) енир. Бузлаг-аккумулйатив релйефя маликдир. Чохлу эюл вар. Сятщини эениш дярялярля ахан чайлар (Иллер, Лех, Изар, Инн) кясир. Енлийарпаглы вя ийняйарпаглы мешяlяr, торфлу, мядяни ландшафт сащяляри мювъуддур. Курортлар; орта ясрляря аид абидяляр вар. Туризм инкишаф етмишдир.

  BAVARİYA PLATOSU

  БАВÁРИЙА ПЛАТОСУ, Баварийа  йас тыдаьлыьы – Алманийанын ъ.-унда, Баварийа яразисиндя йайла. Алп д-рынын шм. ятяkляриндян Дунай чайынын дярясиня гядяр (600 м-дян 300 м-ядяк) енир. Бузлаг-аккумулйатив релйефя маликдир. Чохлу эюл вар. Сятщини эениш дярялярля ахан чайлар (Иллер, Лех, Изар, Инн) кясир. Енлийарпаглы вя ийняйарпаглы мешяlяr, торфлу, мядяни ландшафт сащяляри мювъуддур. Курортлар; орта ясрляря аид абидяляр вар. Туризм инкишаф етмишдир.