Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAVƏNDİLƏR

  Тябяристанда щюкмдар сцлаляси [665–1349]. Сцлалянин ады сасани шащы Ы Губадын нятиъяси Бавын адындандыр. Б. цч гола айрылырдылар.
  Кяйусиййя Б.- и. Адлары Сасани щюкмдары Ы Хосровун гардашы Кяйусун адындан эютцрцлмцшдцр. Эюркямли сяркярдя олан Бав 651 илдя ЫЫЫ Йездяэирдин юлцмцндян сонра эушянишинлийя чякилмишди. Лакин бир мцддят сонра Тябяристан (11 ясрдян Мазандаран) ящалиси ону дявят едяряк щюкмдар сечмишди. 800-ъц иллярдян Тащирилярин, сонра ися Бцвейщилярин табелийиндя олмушлар. 1027 илдя Кяйусиййя Б.-инин сонунъу щюкмдары ЫЫЫ Рцстям Нящавянд вурушмасы заманы Какуйиляр сцлалясиндян олан щюкмдар Ялацддювля Мящяммяд тяряфиндян ясир эютцрцлмцшдцр; онун юлцмцндян сонра дювлят тяняззцля уьрамышдыр. Нцмайяндяляри: Бав ибн Шапур [665–680], Ы Сцрщаб ибн Бав [680–688], Мещр Мярдан ибн Сцрщаб [688–717], ЫЫ Сцрщаб ибн Мещр Мярдан [717–755], Ы Шярвин ибн Сцрщаб [755–772], Ы Шящрийар ибн Гарин [772–797], Шапур (йахуд Ъяфяр) ибн Шящрийар [797–825], Гарин ибн Шящрийар [825–837], Ы Рцстям ибн Сцрщаб [837–867], ЫЫ Шярвин ибн Рцстям [867–895], ЫЫ Шящрийар ибн Шярвин [895–930], ЫЫ Рцстям ибн Шярвин [?–968], Дара ибн Рцстям [968–969], ЫЫЫ Шящрийар ибн Дара [969–1006], ЫЫЫ Рцстям ибн Шящ- рийар [1006–28].
  Испящбядиййя Б.- и. Тябяристан, Эилан вя Гумисдя, щямчинин Рей ш.-ндя щюкм сцрмцшляр, пайтахтлары Сари иди. Сялъугилярин вя Харязмшащларын табелийин- дя олмушлар. Ялацддювля Щясянин щакимиййяти илляриндя Шямсяддин Елдянизя вя Хорасан щакими Мцяййяд Ай-Абайа мцгавимят эюстярмишляр. Б.-ин Испящбядиййя голуна Харязмшащлар сон гоймушлар. Нцмайяндяляри: Щцсамцддювля Шящрийар ибн Гарин [1074–1110], Няъмцддювля Гарин ибн Шящрийар [1110–17], Шямсцлмцлук Рцстям ибн Гарин [1117– 18], Ялацддювля Яли ибн Шящрийар [1118– 40], Ы Шащ Гази Рцстям ибн Яли [1140–65], Ялацддювля Щясян ибн Рцстям [1165 – тягр. 1173/74], Щцсамцддювля Ярдяшир [тягр. 1173/74–1206], ЫЫ Шащ Гази Рцстям ибн Ярдяшир [1206–10].
  Кинщариййя Б.- и. Иран яразисинин монголлар тяряфиндян тутулмасындан сонра йаранмышдыр. Дювлятин ишьал олунмасындан ещтийатланан Щцсамцддювля Ярдяшир ибн Кинщар пайтахты Саридян Амол ш.-ня кючцрмцшдц. Кинщариййя Б.-и монголлардан асылы олмушлар. Йездяэирд ибн Шящрийар дюврцндя елм, маариф, мемарлыг сащяляри инкишаф етмиш, монгол щцъумлары заманы даьыдылмыш Амол ш. йенидян бярпа олунмушду. Фяхрцддювля Щясян ибн Кейхосровун йанлыш сийасяти нятиъясиндя сцлаля сцгут етмишдир. Нцмайяндяляри: Щцсамцддювля Ярдяшир ибн Кинщар [1238–49], Шямсцлмцлук Мящяммяд ибн Ярдяшир [1249–67], Ялацддювля Яли ибн Ярдяшир [1267–76], Таъцддювля Йездяэирд ибн Шящрийар [1276–99], Насирцддювля Шящрийар ибн Йездяэирд [1299– 1314], Рцкнцддювля Кейхосров ибн Йездяэирд [1314–28], Шяряфцлмцлук ибн Кейхосров [1328–34], Фяхрцддювля Щясян ибн Кейхосров [1334–49].

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAVƏNDİLƏR

  Тябяристанда щюкмдар сцлаляси [665–1349]. Сцлалянин ады сасани шащы Ы Губадын нятиъяси Бавын адындандыр. Б. цч гола айрылырдылар.
  Кяйусиййя Б.- и. Адлары Сасани щюкмдары Ы Хосровун гардашы Кяйусун адындан эютцрцлмцшдцр. Эюркямли сяркярдя олан Бав 651 илдя ЫЫЫ Йездяэирдин юлцмцндян сонра эушянишинлийя чякилмишди. Лакин бир мцддят сонра Тябяристан (11 ясрдян Мазандаран) ящалиси ону дявят едяряк щюкмдар сечмишди. 800-ъц иллярдян Тащирилярин, сонра ися Бцвейщилярин табелийиндя олмушлар. 1027 илдя Кяйусиййя Б.-инин сонунъу щюкмдары ЫЫЫ Рцстям Нящавянд вурушмасы заманы Какуйиляр сцлалясиндян олан щюкмдар Ялацддювля Мящяммяд тяряфиндян ясир эютцрцлмцшдцр; онун юлцмцндян сонра дювлят тяняззцля уьрамышдыр. Нцмайяндяляри: Бав ибн Шапур [665–680], Ы Сцрщаб ибн Бав [680–688], Мещр Мярдан ибн Сцрщаб [688–717], ЫЫ Сцрщаб ибн Мещр Мярдан [717–755], Ы Шярвин ибн Сцрщаб [755–772], Ы Шящрийар ибн Гарин [772–797], Шапур (йахуд Ъяфяр) ибн Шящрийар [797–825], Гарин ибн Шящрийар [825–837], Ы Рцстям ибн Сцрщаб [837–867], ЫЫ Шярвин ибн Рцстям [867–895], ЫЫ Шящрийар ибн Шярвин [895–930], ЫЫ Рцстям ибн Шярвин [?–968], Дара ибн Рцстям [968–969], ЫЫЫ Шящрийар ибн Дара [969–1006], ЫЫЫ Рцстям ибн Шящ- рийар [1006–28].
  Испящбядиййя Б.- и. Тябяристан, Эилан вя Гумисдя, щямчинин Рей ш.-ндя щюкм сцрмцшляр, пайтахтлары Сари иди. Сялъугилярин вя Харязмшащларын табелийин- дя олмушлар. Ялацддювля Щясянин щакимиййяти илляриндя Шямсяддин Елдянизя вя Хорасан щакими Мцяййяд Ай-Абайа мцгавимят эюстярмишляр. Б.-ин Испящбядиййя голуна Харязмшащлар сон гоймушлар. Нцмайяндяляри: Щцсамцддювля Шящрийар ибн Гарин [1074–1110], Няъмцддювля Гарин ибн Шящрийар [1110–17], Шямсцлмцлук Рцстям ибн Гарин [1117– 18], Ялацддювля Яли ибн Шящрийар [1118– 40], Ы Шащ Гази Рцстям ибн Яли [1140–65], Ялацддювля Щясян ибн Рцстям [1165 – тягр. 1173/74], Щцсамцддювля Ярдяшир [тягр. 1173/74–1206], ЫЫ Шащ Гази Рцстям ибн Ярдяшир [1206–10].
  Кинщариййя Б.- и. Иран яразисинин монголлар тяряфиндян тутулмасындан сонра йаранмышдыр. Дювлятин ишьал олунмасындан ещтийатланан Щцсамцддювля Ярдяшир ибн Кинщар пайтахты Саридян Амол ш.-ня кючцрмцшдц. Кинщариййя Б.-и монголлардан асылы олмушлар. Йездяэирд ибн Шящрийар дюврцндя елм, маариф, мемарлыг сащяляри инкишаф етмиш, монгол щцъумлары заманы даьыдылмыш Амол ш. йенидян бярпа олунмушду. Фяхрцддювля Щясян ибн Кейхосровун йанлыш сийасяти нятиъясиндя сцлаля сцгут етмишдир. Нцмайяндяляри: Щцсамцддювля Ярдяшир ибн Кинщар [1238–49], Шямсцлмцлук Мящяммяд ибн Ярдяшир [1249–67], Ялацддювля Яли ибн Ярдяшир [1267–76], Таъцддювля Йездяэирд ибн Шящрийар [1276–99], Насирцддювля Шящрийар ибн Йездяэирд [1299– 1314], Рцкнцддювля Кейхосров ибн Йездяэирд [1314–28], Шяряфцлмцлук ибн Кейхосров [1328–34], Фяхрцддювля Щясян ибн Кейхосров [1334–49].

  BAVƏNDİLƏR

  Тябяристанда щюкмдар сцлаляси [665–1349]. Сцлалянин ады сасани шащы Ы Губадын нятиъяси Бавын адындандыр. Б. цч гола айрылырдылар.
  Кяйусиййя Б.- и. Адлары Сасани щюкмдары Ы Хосровун гардашы Кяйусун адындан эютцрцлмцшдцр. Эюркямли сяркярдя олан Бав 651 илдя ЫЫЫ Йездяэирдин юлцмцндян сонра эушянишинлийя чякилмишди. Лакин бир мцддят сонра Тябяристан (11 ясрдян Мазандаран) ящалиси ону дявят едяряк щюкмдар сечмишди. 800-ъц иллярдян Тащирилярин, сонра ися Бцвейщилярин табелийиндя олмушлар. 1027 илдя Кяйусиййя Б.-инин сонунъу щюкмдары ЫЫЫ Рцстям Нящавянд вурушмасы заманы Какуйиляр сцлалясиндян олан щюкмдар Ялацддювля Мящяммяд тяряфиндян ясир эютцрцлмцшдцр; онун юлцмцндян сонра дювлят тяняззцля уьрамышдыр. Нцмайяндяляри: Бав ибн Шапур [665–680], Ы Сцрщаб ибн Бав [680–688], Мещр Мярдан ибн Сцрщаб [688–717], ЫЫ Сцрщаб ибн Мещр Мярдан [717–755], Ы Шярвин ибн Сцрщаб [755–772], Ы Шящрийар ибн Гарин [772–797], Шапур (йахуд Ъяфяр) ибн Шящрийар [797–825], Гарин ибн Шящрийар [825–837], Ы Рцстям ибн Сцрщаб [837–867], ЫЫ Шярвин ибн Рцстям [867–895], ЫЫ Шящрийар ибн Шярвин [895–930], ЫЫ Рцстям ибн Шярвин [?–968], Дара ибн Рцстям [968–969], ЫЫЫ Шящрийар ибн Дара [969–1006], ЫЫЫ Рцстям ибн Шящ- рийар [1006–28].
  Испящбядиййя Б.- и. Тябяристан, Эилан вя Гумисдя, щямчинин Рей ш.-ндя щюкм сцрмцшляр, пайтахтлары Сари иди. Сялъугилярин вя Харязмшащларын табелийин- дя олмушлар. Ялацддювля Щясянин щакимиййяти илляриндя Шямсяддин Елдянизя вя Хорасан щакими Мцяййяд Ай-Абайа мцгавимят эюстярмишляр. Б.-ин Испящбядиййя голуна Харязмшащлар сон гоймушлар. Нцмайяндяляри: Щцсамцддювля Шящрийар ибн Гарин [1074–1110], Няъмцддювля Гарин ибн Шящрийар [1110–17], Шямсцлмцлук Рцстям ибн Гарин [1117– 18], Ялацддювля Яли ибн Шящрийар [1118– 40], Ы Шащ Гази Рцстям ибн Яли [1140–65], Ялацддювля Щясян ибн Рцстям [1165 – тягр. 1173/74], Щцсамцддювля Ярдяшир [тягр. 1173/74–1206], ЫЫ Шащ Гази Рцстям ибн Ярдяшир [1206–10].
  Кинщариййя Б.- и. Иран яразисинин монголлар тяряфиндян тутулмасындан сонра йаранмышдыр. Дювлятин ишьал олунмасындан ещтийатланан Щцсамцддювля Ярдяшир ибн Кинщар пайтахты Саридян Амол ш.-ня кючцрмцшдц. Кинщариййя Б.-и монголлардан асылы олмушлар. Йездяэирд ибн Шящрийар дюврцндя елм, маариф, мемарлыг сащяляри инкишаф етмиш, монгол щцъумлары заманы даьыдылмыш Амол ш. йенидян бярпа олунмушду. Фяхрцддювля Щясян ибн Кейхосровун йанлыш сийасяти нятиъясиндя сцлаля сцгут етмишдир. Нцмайяндяляри: Щцсамцддювля Ярдяшир ибн Кинщар [1238–49], Шямсцлмцлук Мящяммяд ибн Ярдяшир [1249–67], Ялацддювля Яли ибн Ярдяшир [1267–76], Таъцддювля Йездяэирд ибн Шящрийар [1276–99], Насирцддювля Шящрийар ибн Йездяэирд [1299– 1314], Рцкнцддювля Кейхосров ибн Йездяэирд [1314–28], Шяряфцлмцлук ибн Кейхосров [1328–34], Фяхрцддювля Щясян ибн Кейхосров [1334–49].