Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAY LAN ÜSYANI

  1912–14 иллярдя Чин кяндлиляринин силащлы щярякаты. Цсйанын башчысы мцфлисляшмиш мцлкядар Бай Лан (“Аь Ъанавар”) иди. 1912 илин йайында Хенан яйалятиндя кортябии гийам кими башламыш, 1913 илин сону – 1914 илин яввялиндя Хубей, Анхой, Шенси вя Гансу яйалятляринин бир сыра гязаларыны бцрцмцшдц. Мцлкядар зцлмцндян вя мямур юзбашыналыьындан наразы олан кяндлиляри цсйанчыларын “Варлылары юлдцр, касыблара кюмяк ет!” шцары ъялб едирди. Бай Лан щям дя Йуан Шикайын диктатор режимини девирмяйя чаьырырды. Кяндлилярин партизан дястяляриня гаршы эюндярилян 200 минлик орду Б.Л.ц.-ны ики иля йатыра билди. 1914 илин ав-густунда Бай Лан да щялак олду.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAY LAN ÜSYANI

  1912–14 иллярдя Чин кяндлиляринин силащлы щярякаты. Цсйанын башчысы мцфлисляшмиш мцлкядар Бай Лан (“Аь Ъанавар”) иди. 1912 илин йайында Хенан яйалятиндя кортябии гийам кими башламыш, 1913 илин сону – 1914 илин яввялиндя Хубей, Анхой, Шенси вя Гансу яйалятляринин бир сыра гязаларыны бцрцмцшдц. Мцлкядар зцлмцндян вя мямур юзбашыналыьындан наразы олан кяндлиляри цсйанчыларын “Варлылары юлдцр, касыблара кюмяк ет!” шцары ъялб едирди. Бай Лан щям дя Йуан Шикайын диктатор режимини девирмяйя чаьырырды. Кяндлилярин партизан дястяляриня гаршы эюндярилян 200 минлик орду Б.Л.ц.-ны ики иля йатыра билди. 1914 илин ав-густунда Бай Лан да щялак олду.

  BAY LAN ÜSYANI

  1912–14 иллярдя Чин кяндлиляринин силащлы щярякаты. Цсйанын башчысы мцфлисляшмиш мцлкядар Бай Лан (“Аь Ъанавар”) иди. 1912 илин йайында Хенан яйалятиндя кортябии гийам кими башламыш, 1913 илин сону – 1914 илин яввялиндя Хубей, Анхой, Шенси вя Гансу яйалятляринин бир сыра гязаларыны бцрцмцшдц. Мцлкядар зцлмцндян вя мямур юзбашыналыьындан наразы олан кяндлиляри цсйанчыларын “Варлылары юлдцр, касыблара кюмяк ет!” шцары ъялб едирди. Бай Лан щям дя Йуан Шикайын диктатор режимини девирмяйя чаьырырды. Кяндлилярин партизан дястяляриня гаршы эюндярилян 200 минлик орду Б.Л.ц.-ны ики иля йатыра билди. 1914 илин ав-густунда Бай Лан да щялак олду.