Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAY TSİ

  БАЙ ТСИ (? – е.я. 257, нойабр) – Син империйасынын сяркярдяси. Б.Т.-нин башчылыьы иля Син гошунлары Чу, Вей, Чжао вя Хан дювлятляринин ордуларыны дяфялярля мяьлубиййятя уьратмышдыр. Е. я. 278 илдя Син императору Чжао Сйан-ван [е.я. 306–251] Чу дювлятинин пайтахты Ин ш.-ни тутдуьуна эюря Б.Т.-йя Уан щакими титулуну вермишди. Е.я. 260 илдя Б.Т. али баш командан тяйин олунмушду; щямин ил онун башчылыьы иля Син гошунлары Чанпин йахынлыьында баш верян дюйцшдя Чжао дювлятинин ордусуну дармадаьын етмишди. Сыма Сйанын “Тарихи гейдляр”индяки мялумата эюря, Б.Т. бу дюйцшдя 400 мин Чжао ясэярини ясир эютцрмцш вя онларын гийамындан ещтийатландыьы цчцн щамысынын дири-дири торпаьа басдырылмасыны ямр етмишди. Синин Чжаойа гаршы мцщарибяси Чжанго дюврцнцн ян иримигйаслы вя амансыз мцщарибяси олмушдур. Е.я. 257 илдя бющтана дцшмцш Б.Т. вязифясиндян кянарлашдырылмыш вя юлцмя мящкум олунмушду. Бундан сонра Б. Т. интищар етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAY TSİ

  БАЙ ТСИ (? – е.я. 257, нойабр) – Син империйасынын сяркярдяси. Б.Т.-нин башчылыьы иля Син гошунлары Чу, Вей, Чжао вя Хан дювлятляринин ордуларыны дяфялярля мяьлубиййятя уьратмышдыр. Е. я. 278 илдя Син императору Чжао Сйан-ван [е.я. 306–251] Чу дювлятинин пайтахты Ин ш.-ни тутдуьуна эюря Б.Т.-йя Уан щакими титулуну вермишди. Е.я. 260 илдя Б.Т. али баш командан тяйин олунмушду; щямин ил онун башчылыьы иля Син гошунлары Чанпин йахынлыьында баш верян дюйцшдя Чжао дювлятинин ордусуну дармадаьын етмишди. Сыма Сйанын “Тарихи гейдляр”индяки мялумата эюря, Б.Т. бу дюйцшдя 400 мин Чжао ясэярини ясир эютцрмцш вя онларын гийамындан ещтийатландыьы цчцн щамысынын дири-дири торпаьа басдырылмасыны ямр етмишди. Синин Чжаойа гаршы мцщарибяси Чжанго дюврцнцн ян иримигйаслы вя амансыз мцщарибяси олмушдур. Е.я. 257 илдя бющтана дцшмцш Б.Т. вязифясиндян кянарлашдырылмыш вя юлцмя мящкум олунмушду. Бундан сонра Б. Т. интищар етмишдир.

  BAY TSİ

  БАЙ ТСИ (? – е.я. 257, нойабр) – Син империйасынын сяркярдяси. Б.Т.-нин башчылыьы иля Син гошунлары Чу, Вей, Чжао вя Хан дювлятляринин ордуларыны дяфялярля мяьлубиййятя уьратмышдыр. Е. я. 278 илдя Син императору Чжао Сйан-ван [е.я. 306–251] Чу дювлятинин пайтахты Ин ш.-ни тутдуьуна эюря Б.Т.-йя Уан щакими титулуну вермишди. Е.я. 260 илдя Б.Т. али баш командан тяйин олунмушду; щямин ил онун башчылыьы иля Син гошунлары Чанпин йахынлыьында баш верян дюйцшдя Чжао дювлятинин ордусуну дармадаьын етмишди. Сыма Сйанын “Тарихи гейдляр”индяки мялумата эюря, Б.Т. бу дюйцшдя 400 мин Чжао ясэярини ясир эютцрмцш вя онларын гийамындан ещтийатландыьы цчцн щамысынын дири-дири торпаьа басдырылмасыны ямр етмишди. Синин Чжаойа гаршы мцщарибяси Чжанго дюврцнцн ян иримигйаслы вя амансыз мцщарибяси олмушдур. Е.я. 257 илдя бющтана дцшмцш Б.Т. вязифясиндян кянарлашдырылмыш вя юлцмя мящкум олунмушду. Бундан сонра Б. Т. интищар етмишдир.