Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CAHANGİROV


  ЪАЩАНЭИРОВ Ъащанэир Ширэяшт оьлу (20.6.1921, Бакы йахынлыьындакы Балаха- ны к. – 25.3.1992, Бакы) – Азярб. бястякары, педагог, хормейстер. Азярб. ССР халг артисти (1963). Азярб. ССР ямякдар инъясянят хадими (1959). ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты (1950). Илк мусиги тящсилини Бакы Мусиги Технику мунда алмыш, ейни заманда Театр Техникумунда охумушдур. 1941 илдя Азярб. Дювлят Консерваторийасынын халг мусигиси шюбясиня дахил олмуш, Ц. Щаъыбяйлидян дярс алмышдыр. Даща сонра консерваторийанын бястякарлыг факцлтясини (проф. Б. Зейдманын синфини) битирмишдир (1951). 40-ъы иллярдя Ъянуби Азярб. Дювлят Филармонийасында мащны вя рягс ансамблынын хор групуна, сазчы гызлар ансамблына, 1944–60 иллярдя Азярб. Радио Верилишляри Комитяси няздиндяки хора рящбярлик етмишдир. Ъ. йарадыъылыьынын ясас щиссясини тяшкил едян хор ясярляри Азярб. хор мусигисинин инкишафында ящямиййятли рол ойнамышдыр: солист, хор, гираятчи вя симфоник орк. цчцн “Аразын о тайында” (1949) вокал-симфоник поемасы вя “Достлуг няьмяси” (1956) сцитасы, “Фцзули” (1959) вя “Нясими” (1973) кантаталары, “Сабир” (1962), “Щцсейн Ъавид-59” (1984) вя фашизм цзяриндя гялябянин 40 иллийиня щяср едилмиш “Бюйцк гялябя” (1985) ораторийалары вя с. Ъ.-ун мусигиси цчцн никбинлик, милли мусиги иля цзви ялагя, ахыъы мелодика сяъиййявидир. Азярб. кцтляви вя лирик мащны жанрынын, щямчинин опера вя инструментал мусигисинин инкишафында хидмяти вар. “Азад” (1957, М. Ибращимовун “Азад гыз” повестинин мотивляри ясасында) вя “Ханяндянин талейи” (1978) операларынын, “Тязя эялин” (1976) опереттасынын, скрипка иля орк. цчцн консертин (1951), Азярб. халг чальы алятляри орк. (“Осетин сцитасы”, “Мисир лювщяляри” вя с.) вя хор цчцн ясярлярин, мащныларын (“Назянин”, “Айлы эеъяляр”, “Хязяр”, “Дан улдузу, бир дя мян”, “Ана”, “Зярифлик”, “Ай гыз” вя с.), театр тамашалары (“Алмаз”, Ъ. Ъаббарлы; “Хяййам”, Щ. Ъавид; “Тцркийядя”, Н. Щикмят; “Ана торпаг”, Ч. Айтматов; “Од ичиндя”, Я. Мяммядханлы; “Мирзя Шяфи”, Н. Хязри вя с.) вя кинофилмляря (“Короьлу”, 1960; “Йенилмяз баталйон”, 1965; “Дяли Кцр”, 1969, щяр цчцнцн реж.-у Щ. Сейидзадя; “Даьларда дюйцш”, 1967, реж. К. Рцстямбяйов вя с.) мусигинин мцяллифидир. Тамамланмамыш “Фцзули” адлы операсы вар. Ъ. Азярб. Дювлят Консерваторийасында дярс демишдир (1975 илдян хор дирижорлуьу кафедрасынын мцдири; 1978 илдян проф.).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CAHANGİROV


  ЪАЩАНЭИРОВ Ъащанэир Ширэяшт оьлу (20.6.1921, Бакы йахынлыьындакы Балаха- ны к. – 25.3.1992, Бакы) – Азярб. бястякары, педагог, хормейстер. Азярб. ССР халг артисти (1963). Азярб. ССР ямякдар инъясянят хадими (1959). ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты (1950). Илк мусиги тящсилини Бакы Мусиги Технику мунда алмыш, ейни заманда Театр Техникумунда охумушдур. 1941 илдя Азярб. Дювлят Консерваторийасынын халг мусигиси шюбясиня дахил олмуш, Ц. Щаъыбяйлидян дярс алмышдыр. Даща сонра консерваторийанын бястякарлыг факцлтясини (проф. Б. Зейдманын синфини) битирмишдир (1951). 40-ъы иллярдя Ъянуби Азярб. Дювлят Филармонийасында мащны вя рягс ансамблынын хор групуна, сазчы гызлар ансамблына, 1944–60 иллярдя Азярб. Радио Верилишляри Комитяси няздиндяки хора рящбярлик етмишдир. Ъ. йарадыъылыьынын ясас щиссясини тяшкил едян хор ясярляри Азярб. хор мусигисинин инкишафында ящямиййятли рол ойнамышдыр: солист, хор, гираятчи вя симфоник орк. цчцн “Аразын о тайында” (1949) вокал-симфоник поемасы вя “Достлуг няьмяси” (1956) сцитасы, “Фцзули” (1959) вя “Нясими” (1973) кантаталары, “Сабир” (1962), “Щцсейн Ъавид-59” (1984) вя фашизм цзяриндя гялябянин 40 иллийиня щяср едилмиш “Бюйцк гялябя” (1985) ораторийалары вя с. Ъ.-ун мусигиси цчцн никбинлик, милли мусиги иля цзви ялагя, ахыъы мелодика сяъиййявидир. Азярб. кцтляви вя лирик мащны жанрынын, щямчинин опера вя инструментал мусигисинин инкишафында хидмяти вар. “Азад” (1957, М. Ибращимовун “Азад гыз” повестинин мотивляри ясасында) вя “Ханяндянин талейи” (1978) операларынын, “Тязя эялин” (1976) опереттасынын, скрипка иля орк. цчцн консертин (1951), Азярб. халг чальы алятляри орк. (“Осетин сцитасы”, “Мисир лювщяляри” вя с.) вя хор цчцн ясярлярин, мащныларын (“Назянин”, “Айлы эеъяляр”, “Хязяр”, “Дан улдузу, бир дя мян”, “Ана”, “Зярифлик”, “Ай гыз” вя с.), театр тамашалары (“Алмаз”, Ъ. Ъаббарлы; “Хяййам”, Щ. Ъавид; “Тцркийядя”, Н. Щикмят; “Ана торпаг”, Ч. Айтматов; “Од ичиндя”, Я. Мяммядханлы; “Мирзя Шяфи”, Н. Хязри вя с.) вя кинофилмляря (“Короьлу”, 1960; “Йенилмяз баталйон”, 1965; “Дяли Кцр”, 1969, щяр цчцнцн реж.-у Щ. Сейидзадя; “Даьларда дюйцш”, 1967, реж. К. Рцстямбяйов вя с.) мусигинин мцяллифидир. Тамамланмамыш “Фцзули” адлы операсы вар. Ъ. Азярб. Дювлят Консерваторийасында дярс демишдир (1975 илдян хор дирижорлуьу кафедрасынын мцдири; 1978 илдян проф.).

  CAHANGİROV


  ЪАЩАНЭИРОВ Ъащанэир Ширэяшт оьлу (20.6.1921, Бакы йахынлыьындакы Балаха- ны к. – 25.3.1992, Бакы) – Азярб. бястякары, педагог, хормейстер. Азярб. ССР халг артисти (1963). Азярб. ССР ямякдар инъясянят хадими (1959). ССРИ Дювлят мцкафаты лауреаты (1950). Илк мусиги тящсилини Бакы Мусиги Технику мунда алмыш, ейни заманда Театр Техникумунда охумушдур. 1941 илдя Азярб. Дювлят Консерваторийасынын халг мусигиси шюбясиня дахил олмуш, Ц. Щаъыбяйлидян дярс алмышдыр. Даща сонра консерваторийанын бястякарлыг факцлтясини (проф. Б. Зейдманын синфини) битирмишдир (1951). 40-ъы иллярдя Ъянуби Азярб. Дювлят Филармонийасында мащны вя рягс ансамблынын хор групуна, сазчы гызлар ансамблына, 1944–60 иллярдя Азярб. Радио Верилишляри Комитяси няздиндяки хора рящбярлик етмишдир. Ъ. йарадыъылыьынын ясас щиссясини тяшкил едян хор ясярляри Азярб. хор мусигисинин инкишафында ящямиййятли рол ойнамышдыр: солист, хор, гираятчи вя симфоник орк. цчцн “Аразын о тайында” (1949) вокал-симфоник поемасы вя “Достлуг няьмяси” (1956) сцитасы, “Фцзули” (1959) вя “Нясими” (1973) кантаталары, “Сабир” (1962), “Щцсейн Ъавид-59” (1984) вя фашизм цзяриндя гялябянин 40 иллийиня щяср едилмиш “Бюйцк гялябя” (1985) ораторийалары вя с. Ъ.-ун мусигиси цчцн никбинлик, милли мусиги иля цзви ялагя, ахыъы мелодика сяъиййявидир. Азярб. кцтляви вя лирик мащны жанрынын, щямчинин опера вя инструментал мусигисинин инкишафында хидмяти вар. “Азад” (1957, М. Ибращимовун “Азад гыз” повестинин мотивляри ясасында) вя “Ханяндянин талейи” (1978) операларынын, “Тязя эялин” (1976) опереттасынын, скрипка иля орк. цчцн консертин (1951), Азярб. халг чальы алятляри орк. (“Осетин сцитасы”, “Мисир лювщяляри” вя с.) вя хор цчцн ясярлярин, мащныларын (“Назянин”, “Айлы эеъяляр”, “Хязяр”, “Дан улдузу, бир дя мян”, “Ана”, “Зярифлик”, “Ай гыз” вя с.), театр тамашалары (“Алмаз”, Ъ. Ъаббарлы; “Хяййам”, Щ. Ъавид; “Тцркийядя”, Н. Щикмят; “Ана торпаг”, Ч. Айтматов; “Од ичиндя”, Я. Мяммядханлы; “Мирзя Шяфи”, Н. Хязри вя с.) вя кинофилмляря (“Короьлу”, 1960; “Йенилмяз баталйон”, 1965; “Дяли Кцр”, 1969, щяр цчцнцн реж.-у Щ. Сейидзадя; “Даьларда дюйцш”, 1967, реж. К. Рцстямбяйов вя с.) мусигинин мцяллифидир. Тамамланмамыш “Фцзули” адлы операсы вар. Ъ. Азярб. Дювлят Консерваторийасында дярс демишдир (1975 илдян хор дирижорлуьу кафедрасынын мцдири; 1978 илдян проф.).