Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CAHANŞAH


  ЪАЩАНШАЩ, Ябцлмцзяффяр Ъ а щан шащ (1397, Хой ш. йахынлыьында – 1467, Ъянуби Азярб., Чубугъур) – Гарагойунлу щюкмдары [1435–67], эюркямли дювлят хадими, шаир. Кючяри-щярбчи яйанларын мцгавимятини гырыб мяркязляшмиш дювлят сийасяти йеридирди. Ъ.-ын апардыьы мцщарибяляр нятиъясиндя Гарагойунлу дювлятинин яразиси хейли эенишлянмишди. Теймуриляр дювлятинин зяифлямясиндян истифадя едян Ъ. бцтцн Гярби Ираны вя Шярги Иранын хейли щиссясини ишьал етмиш, Теймурилярин пайтахты Щераты да яля кечирмишди. Османлы империйaсы иля иттифагда олан Ъ. Аьгойунлуларла мцбаризядя мцвяффягий- йятсизлийя уьрады. Ъ. Узун Щясян тяряфиндян мяьлуб едилди вя дюйцшдя юлдцрцлдц [бах Муш вурушмасы (1467)]. Ъ. заманында хейли абадлыг ишляри эюрцлмцш, Тябриздя надир мемарлыг абидяси олан Эюй мясъид (Ъ. бурада дяфн олунмушдур) вя с. тикилмишди. Онун сарайында шеир мяълиси фяалиййят эюстярирди. Ъ. “Щягиги” тяхяллцсц иля азярбайъанъа вя фарсъа лирик шеирляр йазмышдыр. Нясиминин тясири иля ана дилиндя йаздыьы шеирляриндя щцруфилийя мейил етмишдир. Достлуг мцнасибяти сахладыьы Я. Ъами онун йарадыъылыьыны йцксяк гиймятляндирмишдир. Диванынын автограф олдуьу ещтимал едилян ялйазма нцсхяси яввялляр Тцркийя сарай китабханасында, бир мцддят Мисирдяки Исэяндяриййя китабханасында, сонралар ися Британийа музейиндя, Нйу-Йорк китабханасында сахланылмышдыр; щазырда Матенадарандадыр. Тещран Ун-тинин мяркязи китабханасында икинъи нцсхяси тапылараг няшр едилмишдир (2001). Азярб. дилиндя 87 гязял вя 32 рцбаиси, фарс дилиндя 105 гязял вя бир мцстязады галмышдыр. Бязи гязялляри инэилис дилиня тяръцмя едиляряк чап олунмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CAHANŞAH


  ЪАЩАНШАЩ, Ябцлмцзяффяр Ъ а щан шащ (1397, Хой ш. йахынлыьында – 1467, Ъянуби Азярб., Чубугъур) – Гарагойунлу щюкмдары [1435–67], эюркямли дювлят хадими, шаир. Кючяри-щярбчи яйанларын мцгавимятини гырыб мяркязляшмиш дювлят сийасяти йеридирди. Ъ.-ын апардыьы мцщарибяляр нятиъясиндя Гарагойунлу дювлятинин яразиси хейли эенишлянмишди. Теймуриляр дювлятинин зяифлямясиндян истифадя едян Ъ. бцтцн Гярби Ираны вя Шярги Иранын хейли щиссясини ишьал етмиш, Теймурилярин пайтахты Щераты да яля кечирмишди. Османлы империйaсы иля иттифагда олан Ъ. Аьгойунлуларла мцбаризядя мцвяффягий- йятсизлийя уьрады. Ъ. Узун Щясян тяряфиндян мяьлуб едилди вя дюйцшдя юлдцрцлдц [бах Муш вурушмасы (1467)]. Ъ. заманында хейли абадлыг ишляри эюрцлмцш, Тябриздя надир мемарлыг абидяси олан Эюй мясъид (Ъ. бурада дяфн олунмушдур) вя с. тикилмишди. Онун сарайында шеир мяълиси фяалиййят эюстярирди. Ъ. “Щягиги” тяхяллцсц иля азярбайъанъа вя фарсъа лирик шеирляр йазмышдыр. Нясиминин тясири иля ана дилиндя йаздыьы шеирляриндя щцруфилийя мейил етмишдир. Достлуг мцнасибяти сахладыьы Я. Ъами онун йарадыъылыьыны йцксяк гиймятляндирмишдир. Диванынын автограф олдуьу ещтимал едилян ялйазма нцсхяси яввялляр Тцркийя сарай китабханасында, бир мцддят Мисирдяки Исэяндяриййя китабханасында, сонралар ися Британийа музейиндя, Нйу-Йорк китабханасында сахланылмышдыр; щазырда Матенадарандадыр. Тещран Ун-тинин мяркязи китабханасында икинъи нцсхяси тапылараг няшр едилмишдир (2001). Азярб. дилиндя 87 гязял вя 32 рцбаиси, фарс дилиндя 105 гязял вя бир мцстязады галмышдыр. Бязи гязялляри инэилис дилиня тяръцмя едиляряк чап олунмушдур.

  CAHANŞAH


  ЪАЩАНШАЩ, Ябцлмцзяффяр Ъ а щан шащ (1397, Хой ш. йахынлыьында – 1467, Ъянуби Азярб., Чубугъур) – Гарагойунлу щюкмдары [1435–67], эюркямли дювлят хадими, шаир. Кючяри-щярбчи яйанларын мцгавимятини гырыб мяркязляшмиш дювлят сийасяти йеридирди. Ъ.-ын апардыьы мцщарибяляр нятиъясиндя Гарагойунлу дювлятинин яразиси хейли эенишлянмишди. Теймуриляр дювлятинин зяифлямясиндян истифадя едян Ъ. бцтцн Гярби Ираны вя Шярги Иранын хейли щиссясини ишьал етмиш, Теймурилярин пайтахты Щераты да яля кечирмишди. Османлы империйaсы иля иттифагда олан Ъ. Аьгойунлуларла мцбаризядя мцвяффягий- йятсизлийя уьрады. Ъ. Узун Щясян тяряфиндян мяьлуб едилди вя дюйцшдя юлдцрцлдц [бах Муш вурушмасы (1467)]. Ъ. заманында хейли абадлыг ишляри эюрцлмцш, Тябриздя надир мемарлыг абидяси олан Эюй мясъид (Ъ. бурада дяфн олунмушдур) вя с. тикилмишди. Онун сарайында шеир мяълиси фяалиййят эюстярирди. Ъ. “Щягиги” тяхяллцсц иля азярбайъанъа вя фарсъа лирик шеирляр йазмышдыр. Нясиминин тясири иля ана дилиндя йаздыьы шеирляриндя щцруфилийя мейил етмишдир. Достлуг мцнасибяти сахладыьы Я. Ъами онун йарадыъылыьыны йцксяк гиймятляндирмишдир. Диванынын автограф олдуьу ещтимал едилян ялйазма нцсхяси яввялляр Тцркийя сарай китабханасында, бир мцддят Мисирдяки Исэяндяриййя китабханасында, сонралар ися Британийа музейиндя, Нйу-Йорк китабханасында сахланылмышдыр; щазырда Матенадарандадыр. Тещран Ун-тинин мяркязи китабханасында икинъи нцсхяси тапылараг няшр едилмишдир (2001). Азярб. дилиндя 87 гязял вя 32 рцбаиси, фарс дилиндя 105 гязял вя бир мцстязады галмышдыр. Бязи гязялляри инэилис дилиня тяръцмя едиляряк чап олунмушдур.