Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CAHİ

  ЪАЩИ Ибращим Мирзя Ябцлфят (апрел, 1540 – 24.2.1576) – сяфяви шащзадяси, шаир. Ш.И. Хятаинин нявяси, сяфяви шащзадяси Бящрам Мирзянин оьлудур. Ы Шащ Тящмасибин сарайында тящсил алмыш, мцхтялиф вахтларда Мяшщядин, Сябзиварын щакими, 1572 илдя ися баш ешикаьасы тяйин едилмишдир. Инъясянятя дярин мараьы олан Ъ.-нин 4000 китабдан, хяттатлыг вя бойакарлыг нцмуняляриндян ибарят  бюйцк бир кол лексийасы олмушдур. Чох истедадлы шяхс олан Ибращим Мирзя ялйазмаларын йарадылмасы (хяттатлыг, рясм, сящифялярин орнаментлярля бязядилмяси, щятта ъилдлямя) иля мяшьул олмуш, Азярб. вя фарс дилляриндя “Ъащи” тяхяллцсц иля шеирляр дя йазмышдыр. Шеирляри юлцмцндян сонра Ящмяд Мцнши Гуми вя гызы Эювщяршад Бяйим тяряфиндян диван шяклиня салынмышдыр. Диванын ики нцсхяси мялумдур (Эцлцстан сарайы музейи, Тещран; Сядряддин Аьаханын шяхси коллексийасы, Ъеневря).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CAHİ

  ЪАЩИ Ибращим Мирзя Ябцлфят (апрел, 1540 – 24.2.1576) – сяфяви шащзадяси, шаир. Ш.И. Хятаинин нявяси, сяфяви шащзадяси Бящрам Мирзянин оьлудур. Ы Шащ Тящмасибин сарайында тящсил алмыш, мцхтялиф вахтларда Мяшщядин, Сябзиварын щакими, 1572 илдя ися баш ешикаьасы тяйин едилмишдир. Инъясянятя дярин мараьы олан Ъ.-нин 4000 китабдан, хяттатлыг вя бойакарлыг нцмуняляриндян ибарят  бюйцк бир кол лексийасы олмушдур. Чох истедадлы шяхс олан Ибращим Мирзя ялйазмаларын йарадылмасы (хяттатлыг, рясм, сящифялярин орнаментлярля бязядилмяси, щятта ъилдлямя) иля мяшьул олмуш, Азярб. вя фарс дилляриндя “Ъащи” тяхяллцсц иля шеирляр дя йазмышдыр. Шеирляри юлцмцндян сонра Ящмяд Мцнши Гуми вя гызы Эювщяршад Бяйим тяряфиндян диван шяклиня салынмышдыр. Диванын ики нцсхяси мялумдур (Эцлцстан сарайы музейи, Тещран; Сядряддин Аьаханын шяхси коллексийасы, Ъеневря).

  CAHİ

  ЪАЩИ Ибращим Мирзя Ябцлфят (апрел, 1540 – 24.2.1576) – сяфяви шащзадяси, шаир. Ш.И. Хятаинин нявяси, сяфяви шащзадяси Бящрам Мирзянин оьлудур. Ы Шащ Тящмасибин сарайында тящсил алмыш, мцхтялиф вахтларда Мяшщядин, Сябзиварын щакими, 1572 илдя ися баш ешикаьасы тяйин едилмишдир. Инъясянятя дярин мараьы олан Ъ.-нин 4000 китабдан, хяттатлыг вя бойакарлыг нцмуняляриндян ибарят  бюйцк бир кол лексийасы олмушдур. Чох истедадлы шяхс олан Ибращим Мирзя ялйазмаларын йарадылмасы (хяттатлыг, рясм, сящифялярин орнаментлярля бязядилмяси, щятта ъилдлямя) иля мяшьул олмуш, Азярб. вя фарс дилляриндя “Ъащи” тяхяллцсц иля шеирляр дя йазмышдыр. Шеирляри юлцмцндян сонра Ящмяд Мцнши Гуми вя гызы Эювщяршад Бяйим тяряфиндян диван шяклиня салынмышдыр. Диванын ики нцсхяси мялумдур (Эцлцстан сарайы музейи, Тещран; Сядряддин Аьаханын шяхси коллексийасы, Ъеневря).