Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYAN


  БАЙАН – Азярб. Респ. Дашкясян р-нунда кянд. Байан я.д.-нин мяркязи. Р-н мяркязиндян 18 км шм.-ш.-дя, Гошгар чайынын сол сащилиндя, даь ятяйиндядир. Ящ. 2182 (2008); якинчилик, щейвандарлыг вя цзцмчцлцкля мяшьулдур. Халча вя тикиш сехляри, цмуми орта мяктяб, там орта мяктяб, хястяхана,
  мядяниййят еви, клуб, 3 китабхана, рабитя шюбяси; 15 вя 19 ясрляря аид 2 кюрпц, 15 ясря аид Чичарвянэ мябяди вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYAN


  БАЙАН – Азярб. Респ. Дашкясян р-нунда кянд. Байан я.д.-нин мяркязи. Р-н мяркязиндян 18 км шм.-ш.-дя, Гошгар чайынын сол сащилиндя, даь ятяйиндядир. Ящ. 2182 (2008); якинчилик, щейвандарлыг вя цзцмчцлцкля мяшьулдур. Халча вя тикиш сехляри, цмуми орта мяктяб, там орта мяктяб, хястяхана,
  мядяниййят еви, клуб, 3 китабхана, рабитя шюбяси; 15 вя 19 ясрляря аид 2 кюрпц, 15 ясря аид Чичарвянэ мябяди вар.

  BAYAN


  БАЙАН – Азярб. Респ. Дашкясян р-нунда кянд. Байан я.д.-нин мяркязи. Р-н мяркязиндян 18 км шм.-ш.-дя, Гошгар чайынын сол сащилиндя, даь ятяйиндядир. Ящ. 2182 (2008); якинчилик, щейвандарлыг вя цзцмчцлцкля мяшьулдур. Халча вя тикиш сехляри, цмуми орта мяктяб, там орта мяктяб, хястяхана,
  мядяниййят еви, клуб, 3 китабхана, рабитя шюбяси; 15 вя 19 ясрляря аид 2 кюрпц, 15 ясря аид Чичарвянэ мябяди вар.