Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYANDUR


  БАЙАНДУР – Йелизаветпол (Эянъя) губ.-нын Зянэязур гязасында (9.9.1930 илдян Эорус р-ну) азярб.-ларын йашадыьы кянд. Р-нда Биринъи Б. вя Икинъи Б.
  кяндляри олмуш, сонрадан онлар ващид кянддя бирляшдирилмишдир. 1916 илдя ермяни тяъавцзц нятиъясиндя кяндин бцтцн азярб. ящалиси говулмуш, 1918 илдя бурада Тцркийядян эялмя ермяниляр йерляшдирилмишдир. 7.5.1969 илдя кяндин ады дяйишдириляряк Ваьатур гойулмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYANDUR


  БАЙАНДУР – Йелизаветпол (Эянъя) губ.-нын Зянэязур гязасында (9.9.1930 илдян Эорус р-ну) азярб.-ларын йашадыьы кянд. Р-нда Биринъи Б. вя Икинъи Б.
  кяндляри олмуш, сонрадан онлар ващид кянддя бирляшдирилмишдир. 1916 илдя ермяни тяъавцзц нятиъясиндя кяндин бцтцн азярб. ящалиси говулмуш, 1918 илдя бурада Тцркийядян эялмя ермяниляр йерляшдирилмишдир. 7.5.1969 илдя кяндин ады дяйишдириляряк Ваьатур гойулмушдур.

  BAYANDUR


  БАЙАНДУР – Йелизаветпол (Эянъя) губ.-нын Зянэязур гязасында (9.9.1930 илдян Эорус р-ну) азярб.-ларын йашадыьы кянд. Р-нда Биринъи Б. вя Икинъи Б.
  кяндляри олмуш, сонрадан онлар ващид кянддя бирляшдирилмишдир. 1916 илдя ермяни тяъавцзц нятиъясиндя кяндин бцтцн азярб. ящалиси говулмуш, 1918 илдя бурада Тцркийядян эялмя ермяниляр йерляшдирилмишдир. 7.5.1969 илдя кяндин ады дяйишдириляряк Ваьатур гойулмушдур.