Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AVTOMOBİLBOŞALDAN QURĞU

  AVTOMOBИLBOШALDAN QURЬU – sяpяlяnяn yцklяri bortlu avtomobillяrin kuzасыndan boшalтмаг цчцn aшыrмa qurьусу. Иш prinsipinя gюrя mexaniki vя hidravlik qaldыrыcы sistemi olan A.q.-лар mюvcuddur. Avtomobillяriн boшaldыlmaсы цчцn onlarы yana vя arxaya aшыran A.q. konstruksiya  edilir. A.q.-нун  tяtbiqi nisbяtяn uzaq mяsafяlяrя (юzцboшaldan  avtomobillяrin  tяtbiq  olunduqlarы mяsafяdяn  узаг)  yцkdaшыmalaрда  sяmяrяliдиr. Стасионар  А.г.,  адятян,  елеваторларда, юзцэедян А.г. ися тахылтямизлямя хырманларында, йцкбошалтма мейданчаларында вя с. тятбиг едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AVTOMOBİLBOŞALDAN QURĞU

  AVTOMOBИLBOШALDAN QURЬU – sяpяlяnяn yцklяri bortlu avtomobillяrin kuzасыndan boшalтмаг цчцn aшыrмa qurьусу. Иш prinsipinя gюrя mexaniki vя hidravlik qaldыrыcы sistemi olan A.q.-лар mюvcuddur. Avtomobillяriн boшaldыlmaсы цчцn onlarы yana vя arxaya aшыran A.q. konstruksiya  edilir. A.q.-нун  tяtbiqi nisbяtяn uzaq mяsafяlяrя (юzцboшaldan  avtomobillяrin  tяtbiq  olunduqlarы mяsafяdяn  узаг)  yцkdaшыmalaрда  sяmяrяliдиr. Стасионар  А.г.,  адятян,  елеваторларда, юзцэедян А.г. ися тахылтямизлямя хырманларында, йцкбошалтма мейданчаларында вя с. тятбиг едилир.

  AVTOMOBİLBOŞALDAN QURĞU

  AVTOMOBИLBOШALDAN QURЬU – sяpяlяnяn yцklяri bortlu avtomobillяrin kuzасыndan boшalтмаг цчцn aшыrмa qurьусу. Иш prinsipinя gюrя mexaniki vя hidravlik qaldыrыcы sistemi olan A.q.-лар mюvcuddur. Avtomobillяriн boшaldыlmaсы цчцn onlarы yana vя arxaya aшыran A.q. konstruksiya  edilir. A.q.-нун  tяtbiqi nisbяtяn uzaq mяsafяlяrя (юzцboшaldan  avtomobillяrin  tяtbiq  olunduqlarы mяsafяdяn  узаг)  yцkdaшыmalaрда  sяmяrяliдиr. Стасионар  А.г.,  адятян,  елеваторларда, юзцэедян А.г. ися тахылтямизлямя хырманларында, йцкбошалтма мейданчаларында вя с. тятбиг едилир.