Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYAT QALASI


  БАЙАТ ГАЛАСЫ – Гарабаь ханлыьынын илк пайтахты. 1748 илдя Пянащяли хан тяряфиндян Кябирли мащалында инша едилмиш Б.г. ханын игамятэащы олмушдур. Гыса мцддят ярзиндя бурада гала диварлары, базар, щамам тикилмишди. Галанын диварлары бишмиш кярпиъдян щюрцлмцш, ятрафы хяндякля ящатя олунмушду. Тябриз вя Ярдябилдян сяняткарлар дявят едилмишди. 1750 илдя шякили Щаъы Чяляби хан Б.г.-на щцъум етмиш, лакин бир ай давам едян мцщасиряйя бахмайараг галаны ала билмямишди. Пянащяли хан 1751 илдя игамятэащыны дцзянликдя йерляшян вя мцдафия бахымындан зяиф олан Б.г.-ндан кючцрмцшдц. Б.г. 19 ясрдя даьыдылмышдыр.

  Яд.: Азярбайъан тарихи (7 ъилддя). Ъ. 3. Б., 1999.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYAT QALASI


  БАЙАТ ГАЛАСЫ – Гарабаь ханлыьынын илк пайтахты. 1748 илдя Пянащяли хан тяряфиндян Кябирли мащалында инша едилмиш Б.г. ханын игамятэащы олмушдур. Гыса мцддят ярзиндя бурада гала диварлары, базар, щамам тикилмишди. Галанын диварлары бишмиш кярпиъдян щюрцлмцш, ятрафы хяндякля ящатя олунмушду. Тябриз вя Ярдябилдян сяняткарлар дявят едилмишди. 1750 илдя шякили Щаъы Чяляби хан Б.г.-на щцъум етмиш, лакин бир ай давам едян мцщасиряйя бахмайараг галаны ала билмямишди. Пянащяли хан 1751 илдя игамятэащыны дцзянликдя йерляшян вя мцдафия бахымындан зяиф олан Б.г.-ндан кючцрмцшдц. Б.г. 19 ясрдя даьыдылмышдыр.

  Яд.: Азярбайъан тарихи (7 ъилддя). Ъ. 3. Б., 1999.

  BAYAT QALASI


  БАЙАТ ГАЛАСЫ – Гарабаь ханлыьынын илк пайтахты. 1748 илдя Пянащяли хан тяряфиндян Кябирли мащалында инша едилмиш Б.г. ханын игамятэащы олмушдур. Гыса мцддят ярзиндя бурада гала диварлары, базар, щамам тикилмишди. Галанын диварлары бишмиш кярпиъдян щюрцлмцш, ятрафы хяндякля ящатя олунмушду. Тябриз вя Ярдябилдян сяняткарлар дявят едилмишди. 1750 илдя шякили Щаъы Чяляби хан Б.г.-на щцъум етмиш, лакин бир ай давам едян мцщасиряйя бахмайараг галаны ала билмямишди. Пянащяли хан 1751 илдя игамятэащыны дцзянликдя йерляшян вя мцдафия бахымындан зяиф олан Б.г.-ндан кючцрмцшдц. Б.г. 19 ясрдя даьыдылмышдыр.

  Яд.: Азярбайъан тарихи (7 ъилддя). Ъ. 3. Б., 1999.