Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AVTOMODEL AXINI

  AVTOMODEL AXINЫ –  газ  вя  йа майе ахыны; мцхтялиф заман анларында (вя йа башга сярбяст дяйишянин мцхтялиф гиймятляриндя) бцтцн характеристикаларынын фяза пайланмалары охшарлыг чевирмяси иля бири диэяриндян алыныр (бах Автомоделлик, Охшарлыг нязяриййяси). А.а.-нын тядгиги заманы щидродинамиканын цмуми мясяляси аз сайда сярбяст дяйишянляри олан мясяляйя эятирилир. Бу, А.а.-нын тядгигини вя тясвирини садяляшдирмяйя имкан верир. Бахылан мясялядя характерик хятти вя заман кямиййятляринин олмамасы автомоделлийин шяртидир. А. а., мяс., бязи ъисмлярин сясдян йцксяк сцрятля идеал газ ахынындан кечмяси, юзлц майенин дахили шырнаьынын гярарлашмыш ахыны, мцяййян шяраитлярдя сярщяд гатында майенин щярякяти заманы йараныр. Эцълц партлайыш щаггында мясяляни (газ динамикасынын мцвафиг мясялясинин дягиг щяллини 1946 илдя Л.И.Седов вермишдир) А.а.-на мисал эюстярмяк олар. Автомодел мясяляляринин щялли щидродинамиканын эениш сайда мясяляляри цчцн йахынлашма кими истифадя едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AVTOMODEL AXINI

  AVTOMODEL AXINЫ –  газ  вя  йа майе ахыны; мцхтялиф заман анларында (вя йа башга сярбяст дяйишянин мцхтялиф гиймятляриндя) бцтцн характеристикаларынын фяза пайланмалары охшарлыг чевирмяси иля бири диэяриндян алыныр (бах Автомоделлик, Охшарлыг нязяриййяси). А.а.-нын тядгиги заманы щидродинамиканын цмуми мясяляси аз сайда сярбяст дяйишянляри олан мясяляйя эятирилир. Бу, А.а.-нын тядгигини вя тясвирини садяляшдирмяйя имкан верир. Бахылан мясялядя характерик хятти вя заман кямиййятляринин олмамасы автомоделлийин шяртидир. А. а., мяс., бязи ъисмлярин сясдян йцксяк сцрятля идеал газ ахынындан кечмяси, юзлц майенин дахили шырнаьынын гярарлашмыш ахыны, мцяййян шяраитлярдя сярщяд гатында майенин щярякяти заманы йараныр. Эцълц партлайыш щаггында мясяляни (газ динамикасынын мцвафиг мясялясинин дягиг щяллини 1946 илдя Л.И.Седов вермишдир) А.а.-на мисал эюстярмяк олар. Автомодел мясяляляринин щялли щидродинамиканын эениш сайда мясяляляри цчцн йахынлашма кими истифадя едилир.

  AVTOMODEL AXINI

  AVTOMODEL AXINЫ –  газ  вя  йа майе ахыны; мцхтялиф заман анларында (вя йа башга сярбяст дяйишянин мцхтялиф гиймятляриндя) бцтцн характеристикаларынын фяза пайланмалары охшарлыг чевирмяси иля бири диэяриндян алыныр (бах Автомоделлик, Охшарлыг нязяриййяси). А.а.-нын тядгиги заманы щидродинамиканын цмуми мясяляси аз сайда сярбяст дяйишянляри олан мясяляйя эятирилир. Бу, А.а.-нын тядгигини вя тясвирини садяляшдирмяйя имкан верир. Бахылан мясялядя характерик хятти вя заман кямиййятляринин олмамасы автомоделлийин шяртидир. А. а., мяс., бязи ъисмлярин сясдян йцксяк сцрятля идеал газ ахынындан кечмяси, юзлц майенин дахили шырнаьынын гярарлашмыш ахыны, мцяййян шяраитлярдя сярщяд гатында майенин щярякяти заманы йараныр. Эцълц партлайыш щаггында мясяляни (газ динамикасынын мцвафиг мясялясинин дягиг щяллини 1946 илдя Л.И.Седов вермишдир) А.а.-на мисал эюстярмяк олар. Автомодел мясяляляринин щялли щидродинамиканын эениш сайда мясяляляри цчцн йахынлашма кими истифадя едилир.