Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CAHİZ

   

  ЪАЩИЗ  – Я б у О с м а н Я м р и б н Б я щ р я л - Ъ а щ и з (тяхяллцсц, щярфи мянасы – домбаэюз; тягр. 767, башга мялуматлара эюря 775, Бясря – 868, Бясря) – яряб йазычысы, енсиклопедист алим; исламда мютязиля (расионалист) ъяряйанынын эюркямли нцмайяндяси. Щябяшистанлы аилядя доьулмушдур. Йенийетмя йашларында хырда тиъарятля мяшьул олмушдур. Бясрядя вя Баьдадда илащиййаты, ядябиййаты, тарихи, тябиййат елмлярини вя фялсяфяни юйрянмишдир. Бир мцддят Аббасиляр сарайында хидмят етмишдир. Ъ. Пеллат Ъ.-ин 244 ясяринин сийащысыны тяртиб етмишдир (Сыбт Ибнц ял-Ъевзи онун 360 ясяри олдуьуну, онларын чохуну Баьдаддакы Ябу Щянифя Тцрбяси Китабханасында эюрдцйцнц сюйляйир; тягр. 25 ясяри дюврцмцзядяк там, 65-и ися гисмян эялиб чатмышдыр). Ядяби-бядии [“Бяйан вя шярщ китабы” (“Китаб ял-бяйан вяттябйин”), “Гуран айяляри щаггында китаб” (Китабу Яйи-л Гуран”), “Чаьырыш вя бялаьят щаггында рисаля” (Рисаля фи-л- бялаья вял-иъяз)], дини [(“Ял-Османиййя”, “Аббасиляр щаггында китаб” (“Китаб фи-л Аббасиййя”) вя с.], тарихи-тянгиди [“Ямявиляр щаггында рисаля” (“Рисаля фи Бяни Умяййя”), “Мяликлярин йыьынъаьы щаггында китаб” (“Китабу Ъямщярати-л-мулук”) вя с.], яхлаги [“Сирлярин эизлядилмяси вя дилин горунмасы щаггында рисаля” (“Рисаля фи китмянис-сирр вя щифзил-лисан”) вя с.] вя диэяр мцхтялиф мювзуларда йазылмыш [“Мцяллимин китабы” (“Китаб цл-муялли- мин”), “Хясисляр щаггында китаб” (“Китаб цл-Бухаля”), “Щейванлар щаггында китаб” (Китаб цл-Щяйяван”) вя с.] ясярлярин мцяллифидир. Дини ясярляриндя яряб тайфалары, ислам динини гябул етмиш халглар, хилафят дюврцндя иътимаи мцнасибятляр вя с. щаггында мялумат вермиш, дцнйяви ясярляриндя ислам мядяниййяти вя щуманизмини тящлил етмишдир. “Бяйан китабы”нда (“Китаб цл-Бяйан”) тябии мцщитин инсан вя щейванлара тясири иля баьлы психоложи арашдырмалары верилмишдир. Ясярляриндя Азярб.-дан Баьдад базарына эятирилян маллар, хцррямилярин яряб гошунлары иля сон дюйцшляри вя с. щаггында да мялумат верилмишдир. Орижинал йарадыъылыг цслубу иля яряб нясриня мцкяммял форма эятирмишдир. Ъ.-ин йарадыъылыьы яряб ядябиййатынын сонракы инкишафына мцщцм тясир эюстярмишдир. Яд.: Ъщ. П е л л а т. Ле Милиеу басриен ет ла форматион де Gahiz. Paris, 1953, s. 136, 242; A mn o n S h i l o a h. The Theory of Music in Arabic Writings, München, 1979, s. 92, 93; Р а м а з а н Ш е ш е н. “Ъащизин Есерлеринин Истанбул кцтцпщанелериндеки Йазма Нцсщалары”, ШМ, VI (1966), с. 113–134.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CAHİZ

   

  ЪАЩИЗ  – Я б у О с м а н Я м р и б н Б я щ р я л - Ъ а щ и з (тяхяллцсц, щярфи мянасы – домбаэюз; тягр. 767, башга мялуматлара эюря 775, Бясря – 868, Бясря) – яряб йазычысы, енсиклопедист алим; исламда мютязиля (расионалист) ъяряйанынын эюркямли нцмайяндяси. Щябяшистанлы аилядя доьулмушдур. Йенийетмя йашларында хырда тиъарятля мяшьул олмушдур. Бясрядя вя Баьдадда илащиййаты, ядябиййаты, тарихи, тябиййат елмлярини вя фялсяфяни юйрянмишдир. Бир мцддят Аббасиляр сарайында хидмят етмишдир. Ъ. Пеллат Ъ.-ин 244 ясяринин сийащысыны тяртиб етмишдир (Сыбт Ибнц ял-Ъевзи онун 360 ясяри олдуьуну, онларын чохуну Баьдаддакы Ябу Щянифя Тцрбяси Китабханасында эюрдцйцнц сюйляйир; тягр. 25 ясяри дюврцмцзядяк там, 65-и ися гисмян эялиб чатмышдыр). Ядяби-бядии [“Бяйан вя шярщ китабы” (“Китаб ял-бяйан вяттябйин”), “Гуран айяляри щаггында китаб” (Китабу Яйи-л Гуран”), “Чаьырыш вя бялаьят щаггында рисаля” (Рисаля фи-л- бялаья вял-иъяз)], дини [(“Ял-Османиййя”, “Аббасиляр щаггында китаб” (“Китаб фи-л Аббасиййя”) вя с.], тарихи-тянгиди [“Ямявиляр щаггында рисаля” (“Рисаля фи Бяни Умяййя”), “Мяликлярин йыьынъаьы щаггында китаб” (“Китабу Ъямщярати-л-мулук”) вя с.], яхлаги [“Сирлярин эизлядилмяси вя дилин горунмасы щаггында рисаля” (“Рисаля фи китмянис-сирр вя щифзил-лисан”) вя с.] вя диэяр мцхтялиф мювзуларда йазылмыш [“Мцяллимин китабы” (“Китаб цл-муялли- мин”), “Хясисляр щаггында китаб” (“Китаб цл-Бухаля”), “Щейванлар щаггында китаб” (Китаб цл-Щяйяван”) вя с.] ясярлярин мцяллифидир. Дини ясярляриндя яряб тайфалары, ислам динини гябул етмиш халглар, хилафят дюврцндя иътимаи мцнасибятляр вя с. щаггында мялумат вермиш, дцнйяви ясярляриндя ислам мядяниййяти вя щуманизмини тящлил етмишдир. “Бяйан китабы”нда (“Китаб цл-Бяйан”) тябии мцщитин инсан вя щейванлара тясири иля баьлы психоложи арашдырмалары верилмишдир. Ясярляриндя Азярб.-дан Баьдад базарына эятирилян маллар, хцррямилярин яряб гошунлары иля сон дюйцшляри вя с. щаггында да мялумат верилмишдир. Орижинал йарадыъылыг цслубу иля яряб нясриня мцкяммял форма эятирмишдир. Ъ.-ин йарадыъылыьы яряб ядябиййатынын сонракы инкишафына мцщцм тясир эюстярмишдир. Яд.: Ъщ. П е л л а т. Ле Милиеу басриен ет ла форматион де Gahiz. Paris, 1953, s. 136, 242; A mn o n S h i l o a h. The Theory of Music in Arabic Writings, München, 1979, s. 92, 93; Р а м а з а н Ш е ш е н. “Ъащизин Есерлеринин Истанбул кцтцпщанелериндеки Йазма Нцсщалары”, ШМ, VI (1966), с. 113–134.

  CAHİZ

   

  ЪАЩИЗ  – Я б у О с м а н Я м р и б н Б я щ р я л - Ъ а щ и з (тяхяллцсц, щярфи мянасы – домбаэюз; тягр. 767, башга мялуматлара эюря 775, Бясря – 868, Бясря) – яряб йазычысы, енсиклопедист алим; исламда мютязиля (расионалист) ъяряйанынын эюркямли нцмайяндяси. Щябяшистанлы аилядя доьулмушдур. Йенийетмя йашларында хырда тиъарятля мяшьул олмушдур. Бясрядя вя Баьдадда илащиййаты, ядябиййаты, тарихи, тябиййат елмлярини вя фялсяфяни юйрянмишдир. Бир мцддят Аббасиляр сарайында хидмят етмишдир. Ъ. Пеллат Ъ.-ин 244 ясяринин сийащысыны тяртиб етмишдир (Сыбт Ибнц ял-Ъевзи онун 360 ясяри олдуьуну, онларын чохуну Баьдаддакы Ябу Щянифя Тцрбяси Китабханасында эюрдцйцнц сюйляйир; тягр. 25 ясяри дюврцмцзядяк там, 65-и ися гисмян эялиб чатмышдыр). Ядяби-бядии [“Бяйан вя шярщ китабы” (“Китаб ял-бяйан вяттябйин”), “Гуран айяляри щаггында китаб” (Китабу Яйи-л Гуран”), “Чаьырыш вя бялаьят щаггында рисаля” (Рисаля фи-л- бялаья вял-иъяз)], дини [(“Ял-Османиййя”, “Аббасиляр щаггында китаб” (“Китаб фи-л Аббасиййя”) вя с.], тарихи-тянгиди [“Ямявиляр щаггында рисаля” (“Рисаля фи Бяни Умяййя”), “Мяликлярин йыьынъаьы щаггында китаб” (“Китабу Ъямщярати-л-мулук”) вя с.], яхлаги [“Сирлярин эизлядилмяси вя дилин горунмасы щаггында рисаля” (“Рисаля фи китмянис-сирр вя щифзил-лисан”) вя с.] вя диэяр мцхтялиф мювзуларда йазылмыш [“Мцяллимин китабы” (“Китаб цл-муялли- мин”), “Хясисляр щаггында китаб” (“Китаб цл-Бухаля”), “Щейванлар щаггында китаб” (Китаб цл-Щяйяван”) вя с.] ясярлярин мцяллифидир. Дини ясярляриндя яряб тайфалары, ислам динини гябул етмиш халглар, хилафят дюврцндя иътимаи мцнасибятляр вя с. щаггында мялумат вермиш, дцнйяви ясярляриндя ислам мядяниййяти вя щуманизмини тящлил етмишдир. “Бяйан китабы”нда (“Китаб цл-Бяйан”) тябии мцщитин инсан вя щейванлара тясири иля баьлы психоложи арашдырмалары верилмишдир. Ясярляриндя Азярб.-дан Баьдад базарына эятирилян маллар, хцррямилярин яряб гошунлары иля сон дюйцшляри вя с. щаггында да мялумат верилмишдир. Орижинал йарадыъылыг цслубу иля яряб нясриня мцкяммял форма эятирмишдир. Ъ.-ин йарадыъылыьы яряб ядябиййатынын сонракы инкишафына мцщцм тясир эюстярмишдир. Яд.: Ъщ. П е л л а т. Ле Милиеу басриен ет ла форматион де Gahiz. Paris, 1953, s. 136, 242; A mn o n S h i l o a h. The Theory of Music in Arabic Writings, München, 1979, s. 92, 93; Р а м а з а н Ш е ш е н. “Ъащизин Есерлеринин Истанбул кцтцпщанелериндеки Йазма Нцсщалары”, ШМ, VI (1966), с. 113–134.