Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYDU XAN


  БАЙДУ ХАН (? – 4.10.1295) – Елхани щюкмдары [1295, март–октйабр]; Тарагайын оьлу, Щцлаку ханын нявяси. Кейхату ханы девиряряк щакимиййяти яля кечир- мишди. Буна эюря дя Хорасандан йола чыхан шащзадя Газан Б.х.-ын цзяриня йеримиш вя ямиси Кейхатунун гатиллярини ондан тяляб етмишди. Яввялъя рягибляр разылыьа эялсяляр дя, сонрадан мцбаризя йенидян башламышды. Газан сяркярдяси Наурузун сайясиндя ган тюкмядян мясяляни щялл едя билмишди; тяряфдарлары Б.х.-ы тярк етмиш вя о, Нахчыван йахынлыьында ясир эютцрцлмцшдц. Мцсялман вя христиан мцяллифляр Б.х.-ын христианлары щимайя етмякля мцсялманлары юз ялейщиня галдырдыьыны гейд едирляр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYDU XAN


  БАЙДУ ХАН (? – 4.10.1295) – Елхани щюкмдары [1295, март–октйабр]; Тарагайын оьлу, Щцлаку ханын нявяси. Кейхату ханы девиряряк щакимиййяти яля кечир- мишди. Буна эюря дя Хорасандан йола чыхан шащзадя Газан Б.х.-ын цзяриня йеримиш вя ямиси Кейхатунун гатиллярини ондан тяляб етмишди. Яввялъя рягибляр разылыьа эялсяляр дя, сонрадан мцбаризя йенидян башламышды. Газан сяркярдяси Наурузун сайясиндя ган тюкмядян мясяляни щялл едя билмишди; тяряфдарлары Б.х.-ы тярк етмиш вя о, Нахчыван йахынлыьында ясир эютцрцлмцшдц. Мцсялман вя христиан мцяллифляр Б.х.-ын христианлары щимайя етмякля мцсялманлары юз ялейщиня галдырдыьыны гейд едирляр.

  BAYDU XAN


  БАЙДУ ХАН (? – 4.10.1295) – Елхани щюкмдары [1295, март–октйабр]; Тарагайын оьлу, Щцлаку ханын нявяси. Кейхату ханы девиряряк щакимиййяти яля кечир- мишди. Буна эюря дя Хорасандан йола чыхан шащзадя Газан Б.х.-ын цзяриня йеримиш вя ямиси Кейхатунун гатиллярини ондан тяляб етмишди. Яввялъя рягибляр разылыьа эялсяляр дя, сонрадан мцбаризя йенидян башламышды. Газан сяркярдяси Наурузун сайясиндя ган тюкмядян мясяляни щялл едя билмишди; тяряфдарлары Б.х.-ы тярк етмиш вя о, Нахчыван йахынлыьында ясир эютцрцлмцшдц. Мцсялман вя христиан мцяллифляр Б.х.-ын христианлары щимайя етмякля мцсялманлары юз ялейщиня галдырдыьыны гейд едирляр.