Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYER-VİLLİGER-REAKSİYASI


  БÁЙЕР–ВИЛЛИЭЕР РЕАКСИЙАСЫ – мцряккяб ефирлярин вя йа карбон туршуларынын алынмасы иля кетонларын вя алдещидлярин щидроэен-пероксидля, йахуд цзви пертуршуларла оксидляшмяси, мяс.:

  Ъ 2 Щ 5 Ъ(О)ЪЩ 3 → Ъ 2 Щ 5 Ъ(О)ОЪЩ 3 ; Ъ2Щ5Ъ(О)Щ→Ъ2Щ5Ъ(О)ОЩ.


  Тсиклик кетонлар лактонлара, α – дикетонлар карбон туршуларынын анщидридляр- иня, α, β – доймамыш кетонлар енолларын ефириня оксидляшир. Щетеротсиклик кетонлар реаксийайа дахил олмур. 1899 илдя алман кимйачылары А. Байер вя В. Виллиэер тяряфиндян кяшф едилмишдир.
   

  Яд.: В а ц у р о  К.В., М и щ е н к о  Г.Л. Именные реакции в органической химии: Справочник. М., 1976.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYER-VİLLİGER-REAKSİYASI


  БÁЙЕР–ВИЛЛИЭЕР РЕАКСИЙАСЫ – мцряккяб ефирлярин вя йа карбон туршуларынын алынмасы иля кетонларын вя алдещидлярин щидроэен-пероксидля, йахуд цзви пертуршуларла оксидляшмяси, мяс.:

  Ъ 2 Щ 5 Ъ(О)ЪЩ 3 → Ъ 2 Щ 5 Ъ(О)ОЪЩ 3 ; Ъ2Щ5Ъ(О)Щ→Ъ2Щ5Ъ(О)ОЩ.


  Тсиклик кетонлар лактонлара, α – дикетонлар карбон туршуларынын анщидридляр- иня, α, β – доймамыш кетонлар енолларын ефириня оксидляшир. Щетеротсиклик кетонлар реаксийайа дахил олмур. 1899 илдя алман кимйачылары А. Байер вя В. Виллиэер тяряфиндян кяшф едилмишдир.
   

  Яд.: В а ц у р о  К.В., М и щ е н к о  Г.Л. Именные реакции в органической химии: Справочник. М., 1976.

  BAYER-VİLLİGER-REAKSİYASI


  БÁЙЕР–ВИЛЛИЭЕР РЕАКСИЙАСЫ – мцряккяб ефирлярин вя йа карбон туршуларынын алынмасы иля кетонларын вя алдещидлярин щидроэен-пероксидля, йахуд цзви пертуршуларла оксидляшмяси, мяс.:

  Ъ 2 Щ 5 Ъ(О)ЪЩ 3 → Ъ 2 Щ 5 Ъ(О)ОЪЩ 3 ; Ъ2Щ5Ъ(О)Щ→Ъ2Щ5Ъ(О)ОЩ.


  Тсиклик кетонлар лактонлара, α – дикетонлар карбон туршуларынын анщидридляр- иня, α, β – доймамыш кетонлар енолларын ефириня оксидляшир. Щетеротсиклик кетонлар реаксийайа дахил олмур. 1899 илдя алман кимйачылары А. Байер вя В. Виллиэер тяряфиндян кяшф едилмишдир.
   

  Яд.: В а ц у р о  К.В., М и щ е н к о  Г.Л. Именные реакции в органической химии: Справочник. М., 1976.