Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CAKKONİ


  ЪАККÓНИ (Эиаъъони) Риккардо (д.6.10.1931, Италийа, Эенуйа) – италйан вя Америка физики вя астроному. Нобел мцкафаты лауреаты (2002). Милан Ун-тини битирмишдир (1954). Индиан вя Принстон ун-тляриндя (1956–59), “Америъан Съиенъе анд Енэинееринэ” тядгигат компанийасында (1959–73), Щарвард Ун-тинин Астрофизика мяркязиндя (1973–81) ишлямишдир. Космик телескоп Ин-тунун илк директору (1981–92) олмушдур. Авропа Ъянуб рясядханасынын баш директору (1993–99) ишляйяркян “Чох бюйцк телескопун” (Верй Ларэе Телесъопе) йарадылмасына рящбярлик етмишдир. АЛМА субмиллиметр диапазонлу интерферометрин йарадылмасы лайищясинин рящбярляриндян биридир. Ясас тядгигатлары елементар зярряъикляр физикасы, космик шцалар физикасы, рентэен астрономийасына аиддир. 1960 илдя Б. Росси иля бирликдя рентэен телескопунун лайищясини тяклиф етмишдир. “Ухуру” (1970) вя “Ейнштейн” (1978) илк космик рентэен рясядханаларынын елми програмларына рящбярлик етмиш, “Чандра” космик рентэен телескопунун йарадылмасына тяшяббцс эюстярмишдир (1999). К. Швартсшилд медалы иля тялтиф олунмушдур (Алманийа, 2004).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CAKKONİ


  ЪАККÓНИ (Эиаъъони) Риккардо (д.6.10.1931, Италийа, Эенуйа) – италйан вя Америка физики вя астроному. Нобел мцкафаты лауреаты (2002). Милан Ун-тини битирмишдир (1954). Индиан вя Принстон ун-тляриндя (1956–59), “Америъан Съиенъе анд Енэинееринэ” тядгигат компанийасында (1959–73), Щарвард Ун-тинин Астрофизика мяркязиндя (1973–81) ишлямишдир. Космик телескоп Ин-тунун илк директору (1981–92) олмушдур. Авропа Ъянуб рясядханасынын баш директору (1993–99) ишляйяркян “Чох бюйцк телескопун” (Верй Ларэе Телесъопе) йарадылмасына рящбярлик етмишдир. АЛМА субмиллиметр диапазонлу интерферометрин йарадылмасы лайищясинин рящбярляриндян биридир. Ясас тядгигатлары елементар зярряъикляр физикасы, космик шцалар физикасы, рентэен астрономийасына аиддир. 1960 илдя Б. Росси иля бирликдя рентэен телескопунун лайищясини тяклиф етмишдир. “Ухуру” (1970) вя “Ейнштейн” (1978) илк космик рентэен рясядханаларынын елми програмларына рящбярлик етмиш, “Чандра” космик рентэен телескопунун йарадылмасына тяшяббцс эюстярмишдир (1999). К. Швартсшилд медалы иля тялтиф олунмушдур (Алманийа, 2004).

  CAKKONİ


  ЪАККÓНИ (Эиаъъони) Риккардо (д.6.10.1931, Италийа, Эенуйа) – италйан вя Америка физики вя астроному. Нобел мцкафаты лауреаты (2002). Милан Ун-тини битирмишдир (1954). Индиан вя Принстон ун-тляриндя (1956–59), “Америъан Съиенъе анд Енэинееринэ” тядгигат компанийасында (1959–73), Щарвард Ун-тинин Астрофизика мяркязиндя (1973–81) ишлямишдир. Космик телескоп Ин-тунун илк директору (1981–92) олмушдур. Авропа Ъянуб рясядханасынын баш директору (1993–99) ишляйяркян “Чох бюйцк телескопун” (Верй Ларэе Телесъопе) йарадылмасына рящбярлик етмишдир. АЛМА субмиллиметр диапазонлу интерферометрин йарадылмасы лайищясинин рящбярляриндян биридир. Ясас тядгигатлары елементар зярряъикляр физикасы, космик шцалар физикасы, рентэен астрономийасына аиддир. 1960 илдя Б. Росси иля бирликдя рентэен телескопунун лайищясини тяклиф етмишдир. “Ухуру” (1970) вя “Ейнштейн” (1978) илк космик рентэен рясядханаларынын елми програмларына рящбярлик етмиш, “Чандра” космик рентэен телескопунун йарадылмасына тяшяббцс эюстярмишдир (1999). К. Швартсшилд медалы иля тялтиф олунмушдур (Алманийа, 2004).