Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYIRŞƏHƏR

  БАЙЫРШЯЩЯР, ф о р т ш т а д т – орта яср шящярляринин гала диварларындан хариъдяки щиссяси. Шящяр ящалисинин тиъарят вя к.т. иля мяшьул олан тябягяси адятян Б.-дя йашайырды. Б.-дя биналар плансыз, сярбяст шякилдя тикилир, чохлу баь салынырды. Кечмиш Бакынын Ичяришящярдян кянар щиссясини Б.-я нцмуня эюстярмяк олар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYIRŞƏHƏR

  БАЙЫРШЯЩЯР, ф о р т ш т а д т – орта яср шящярляринин гала диварларындан хариъдяки щиссяси. Шящяр ящалисинин тиъарят вя к.т. иля мяшьул олан тябягяси адятян Б.-дя йашайырды. Б.-дя биналар плансыз, сярбяст шякилдя тикилир, чохлу баь салынырды. Кечмиш Бакынын Ичяришящярдян кянар щиссясини Б.-я нцмуня эюстярмяк олар.

  BAYIRŞƏHƏR

  БАЙЫРШЯЩЯР, ф о р т ш т а д т – орта яср шящярляринин гала диварларындан хариъдяки щиссяси. Шящяр ящалисинин тиъарят вя к.т. иля мяшьул олан тябягяси адятян Б.-дя йашайырды. Б.-дя биналар плансыз, сярбяст шякилдя тикилир, чохлу баь салынырды. Кечмиш Бакынын Ичяришящярдян кянар щиссясини Б.-я нцмуня эюстярмяк олар.