Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AVTOMORF FUNKSİYA

  АВТОМОРФ ФУНКСИЙА (авто… +йун. µορφή – эюрцнцш) – аргументи мцяййян кясри-хятти чевирмяляря мяруз галдыгда гиймятляри дяйишмяйян мераморф функсийа. Периодик, о ъцмлядян еллиптик функсийалар А.ф-йа аиддир.

  Мяс., яэяр эюстярилян чевирмяляр тамдырса вя з'=з+ω шяклиндядирся (ω – сыфырдан фяргли комплекс ядяд), онда ф(з+ω)=ф(з) бярабярлийини юдяйян  А.ф.лар (йяни ω периодлу функсийалар) алыныр. Бу мисалда функсийанын гиймятини дяйишмяйян  чевирмя,  мцстявинин  ω  вектору гядяр  йердяйишмясидир.  Бу  йердяйишмя ня гядяр тякрар олунса да, функсийаны дяйишдирмир. Нятиъядя ф(з) функсийасыны дяйишмяйян  з'=з+нω  (н=0,  ±1,  ±2,…) хятти чевирмяляр групу алыныр.

  Цмуми щалда, тутаг ки, Г – мцяййян кясри-хятти чевирмяляр групудур:

   

   вя Д еля областдыр ки, бу чевирмялярин щяр бири  иля  юз-юзцня  иникас  олунур.  Онда ф [Тк(з)]=ф(з),  к  =  1, 2,  …  олдугда,  Д областында биргиймятли вя аналитик олан ф функсийасы А.ф.-дыр (верилян Г групуна эюря). Ян мцщцм щал Д областынын даиря вя йа йарыммцстяви олмасыдыр. Беля областа Лобачевски мцстявисинин тясвири кими (бах Лобачевски щяндясяси), Г чевирмяляр  групуна  ися  Лобачевски  мцстявисиндя щярякят кими бахмаг олар. Уйьун А.ф.-лара Евклид мцстявисиндяки йердяйишмялярин Лобачевски мцстявисиндяки щярякятляр иля явяз олундуьу периодик функсийаларын цмумиляшмяси кими бахмаг олар. А.ф.-нын цмуми нязяриййясинин йаранмасында  А.  Пуанкаре  вя  Ф.  Клейнин ишляри мцщцм рол ойнамышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AVTOMORF FUNKSİYA

  АВТОМОРФ ФУНКСИЙА (авто… +йун. µορφή – эюрцнцш) – аргументи мцяййян кясри-хятти чевирмяляря мяруз галдыгда гиймятляри дяйишмяйян мераморф функсийа. Периодик, о ъцмлядян еллиптик функсийалар А.ф-йа аиддир.

  Мяс., яэяр эюстярилян чевирмяляр тамдырса вя з'=з+ω шяклиндядирся (ω – сыфырдан фяргли комплекс ядяд), онда ф(з+ω)=ф(з) бярабярлийини юдяйян  А.ф.лар (йяни ω периодлу функсийалар) алыныр. Бу мисалда функсийанын гиймятини дяйишмяйян  чевирмя,  мцстявинин  ω  вектору гядяр  йердяйишмясидир.  Бу  йердяйишмя ня гядяр тякрар олунса да, функсийаны дяйишдирмир. Нятиъядя ф(з) функсийасыны дяйишмяйян  з'=з+нω  (н=0,  ±1,  ±2,…) хятти чевирмяляр групу алыныр.

  Цмуми щалда, тутаг ки, Г – мцяййян кясри-хятти чевирмяляр групудур:

   

   вя Д еля областдыр ки, бу чевирмялярин щяр бири  иля  юз-юзцня  иникас  олунур.  Онда ф [Тк(з)]=ф(з),  к  =  1, 2,  …  олдугда,  Д областында биргиймятли вя аналитик олан ф функсийасы А.ф.-дыр (верилян Г групуна эюря). Ян мцщцм щал Д областынын даиря вя йа йарыммцстяви олмасыдыр. Беля областа Лобачевски мцстявисинин тясвири кими (бах Лобачевски щяндясяси), Г чевирмяляр  групуна  ися  Лобачевски  мцстявисиндя щярякят кими бахмаг олар. Уйьун А.ф.-лара Евклид мцстявисиндяки йердяйишмялярин Лобачевски мцстявисиндяки щярякятляр иля явяз олундуьу периодик функсийаларын цмумиляшмяси кими бахмаг олар. А.ф.-нын цмуми нязяриййясинин йаранмасында  А.  Пуанкаре  вя  Ф.  Клейнин ишляри мцщцм рол ойнамышдыр.

  AVTOMORF FUNKSİYA

  АВТОМОРФ ФУНКСИЙА (авто… +йун. µορφή – эюрцнцш) – аргументи мцяййян кясри-хятти чевирмяляря мяруз галдыгда гиймятляри дяйишмяйян мераморф функсийа. Периодик, о ъцмлядян еллиптик функсийалар А.ф-йа аиддир.

  Мяс., яэяр эюстярилян чевирмяляр тамдырса вя з'=з+ω шяклиндядирся (ω – сыфырдан фяргли комплекс ядяд), онда ф(з+ω)=ф(з) бярабярлийини юдяйян  А.ф.лар (йяни ω периодлу функсийалар) алыныр. Бу мисалда функсийанын гиймятини дяйишмяйян  чевирмя,  мцстявинин  ω  вектору гядяр  йердяйишмясидир.  Бу  йердяйишмя ня гядяр тякрар олунса да, функсийаны дяйишдирмир. Нятиъядя ф(з) функсийасыны дяйишмяйян  з'=з+нω  (н=0,  ±1,  ±2,…) хятти чевирмяляр групу алыныр.

  Цмуми щалда, тутаг ки, Г – мцяййян кясри-хятти чевирмяляр групудур:

   

   вя Д еля областдыр ки, бу чевирмялярин щяр бири  иля  юз-юзцня  иникас  олунур.  Онда ф [Тк(з)]=ф(з),  к  =  1, 2,  …  олдугда,  Д областында биргиймятли вя аналитик олан ф функсийасы А.ф.-дыр (верилян Г групуна эюря). Ян мцщцм щал Д областынын даиря вя йа йарыммцстяви олмасыдыр. Беля областа Лобачевски мцстявисинин тясвири кими (бах Лобачевски щяндясяси), Г чевирмяляр  групуна  ися  Лобачевски  мцстявисиндя щярякят кими бахмаг олар. Уйьун А.ф.-лара Евклид мцстявисиндяки йердяйишмялярин Лобачевски мцстявисиндяки щярякятляр иля явяз олундуьу периодик функсийаларын цмумиляшмяси кими бахмаг олар. А.ф.-нын цмуми нязяриййясинин йаранмасында  А.  Пуанкаре  вя  Ф.  Клейнин ишляри мцщцм рол ойнамышдыр.