Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AVTONOM İNVESTİSİYALAR

  АВТОНОМ ИНВЕСТИСИЙАЛАР – реал инвестисийаларын милли эялирин сявиййяси вя дяйишилмяляриндян асылы олмайан щиссяси; йени техникайа вя мямулатларын кейфиййятинин йцксялмясиня гойулан сярмайяляр. А.и. чох вахт милли эялирин артымына сябяб олур, лакин онун артмасынын нятиъяси кими чыхыш етмир вя мящз буна эюря  дя  автоном  адланыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AVTONOM İNVESTİSİYALAR

  АВТОНОМ ИНВЕСТИСИЙАЛАР – реал инвестисийаларын милли эялирин сявиййяси вя дяйишилмяляриндян асылы олмайан щиссяси; йени техникайа вя мямулатларын кейфиййятинин йцксялмясиня гойулан сярмайяляр. А.и. чох вахт милли эялирин артымына сябяб олур, лакин онун артмасынын нятиъяси кими чыхыш етмир вя мящз буна эюря  дя  автоном  адланыр.

  AVTONOM İNVESTİSİYALAR

  АВТОНОМ ИНВЕСТИСИЙАЛАР – реал инвестисийаларын милли эялирин сявиййяси вя дяйишилмяляриндян асылы олмайан щиссяси; йени техникайа вя мямулатларын кейфиййятинин йцксялмясиня гойулан сярмайяляр. А.и. чох вахт милли эялирин артымына сябяб олур, лакин онун артмасынын нятиъяси кими чыхыш етмир вя мящз буна эюря  дя  автоном  адланыр.