Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AVTONOM İSTEHLAK

  АВТОНОМ  ИСТЕЩЛАК  –  реал  цмуми хярълярин истещлака истифадя едилян вя милли эялирин сявиййяси иля, еляъя дя ялдя олан реал эялирля баьлы олмайан щиссяси. “Автоном”   термини   Ъ.М.   Кейнс   моделиндя эялир сявиййяси иля шяртлянмяйян щяр бир хяръ категорийасында истифадя едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AVTONOM İSTEHLAK

  АВТОНОМ  ИСТЕЩЛАК  –  реал  цмуми хярълярин истещлака истифадя едилян вя милли эялирин сявиййяси иля, еляъя дя ялдя олан реал эялирля баьлы олмайан щиссяси. “Автоном”   термини   Ъ.М.   Кейнс   моделиндя эялир сявиййяси иля шяртлянмяйян щяр бир хяръ категорийасында истифадя едилир.

  AVTONOM İSTEHLAK

  АВТОНОМ  ИСТЕЩЛАК  –  реал  цмуми хярълярин истещлака истифадя едилян вя милли эялирин сявиййяси иля, еляъя дя ялдя олан реал эялирля баьлы олмайан щиссяси. “Автоном”   термини   Ъ.М.   Кейнс   моделиндя эялир сявиййяси иля шяртлянмяйян щяр бир хяръ категорийасында истифадя едилир.