Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARXİVŞÜNASLIQ

  АРХИВШЦНАСЛЫГ – архивлярин фяалиййяти  иля  баьлы  мясяляляри  юйрянян  комплекс елми фянн; А.-ын нязяриййя вя методикасыны, архив ишинин тарихини вя тяшкилини, архив ганунвериъилийини, архив терминшцнаслыьыны, архив менеъменти вя статистикасыны, автоматлашдырылмыш архив технолоэийаларыны вя гисмян археографийаны ящатя едир. Кюмякчи тарих фянляринин вя тябиййат елмляринин наилиййятлярини интеграсийа етмиш А. бейнялмилялляшмяйя мейиллидир. Беля ки, яксяр юлкяляр архив ишинин цмуми принсипляриня (сянядлярин мцбадилясиндя, верилмясиндя, щямчинин архивлярдян истифадянин тямин олунмасында бейнялхалг щцгуг нормаларынын эюзлянилмяси вя с.) ясасланыр.  Йени информасийа технолоэийаларынын, Интернетин сцрятли инкишафы бу просеси даща да дяринляшдирир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARXİVŞÜNASLIQ

  АРХИВШЦНАСЛЫГ – архивлярин фяалиййяти  иля  баьлы  мясяляляри  юйрянян  комплекс елми фянн; А.-ын нязяриййя вя методикасыны, архив ишинин тарихини вя тяшкилини, архив ганунвериъилийини, архив терминшцнаслыьыны, архив менеъменти вя статистикасыны, автоматлашдырылмыш архив технолоэийаларыны вя гисмян археографийаны ящатя едир. Кюмякчи тарих фянляринин вя тябиййат елмляринин наилиййятлярини интеграсийа етмиш А. бейнялмилялляшмяйя мейиллидир. Беля ки, яксяр юлкяляр архив ишинин цмуми принсипляриня (сянядлярин мцбадилясиндя, верилмясиндя, щямчинин архивлярдян истифадянин тямин олунмасында бейнялхалг щцгуг нормаларынын эюзлянилмяси вя с.) ясасланыр.  Йени информасийа технолоэийаларынын, Интернетин сцрятли инкишафы бу просеси даща да дяринляшдирир.

  ARXİVŞÜNASLIQ

  АРХИВШЦНАСЛЫГ – архивлярин фяалиййяти  иля  баьлы  мясяляляри  юйрянян  комплекс елми фянн; А.-ын нязяриййя вя методикасыны, архив ишинин тарихини вя тяшкилини, архив ганунвериъилийини, архив терминшцнаслыьыны, архив менеъменти вя статистикасыны, автоматлашдырылмыш архив технолоэийаларыны вя гисмян археографийаны ящатя едир. Кюмякчи тарих фянляринин вя тябиййат елмляринин наилиййятлярини интеграсийа етмиш А. бейнялмилялляшмяйя мейиллидир. Беля ки, яксяр юлкяляр архив ишинин цмуми принсипляриня (сянядлярин мцбадилясиндя, верилмясиндя, щямчинин архивлярдян истифадянин тямин олунмасында бейнялхалг щцгуг нормаларынын эюзлянилмяси вя с.) ясасланыр.  Йени информасийа технолоэийаларынын, Интернетин сцрятли инкишафы бу просеси даща да дяринляшдирир.