Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AVTONOM TƏMİZ VERGİLƏR

  АВТОНОМ ТЯМИЗ ВЕРЭИЛЯР  – милли эялирин дяйишилмясиня бахмайараг, даими галан верэиляр вя трансферт юдянишляри; ясас нювляри шяхси ямлака гойулан верэиляр, дювлят боръуна эюря фаиз юдямяляри, дювлят пенсийалары юдямяляридир. Сонунъу ики нюв дювлят хяръляриня дахилдир вя эялирлярин дяйишмяси иля билаваситя баьлы дейилдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AVTONOM TƏMİZ VERGİLƏR

  АВТОНОМ ТЯМИЗ ВЕРЭИЛЯР  – милли эялирин дяйишилмясиня бахмайараг, даими галан верэиляр вя трансферт юдянишляри; ясас нювляри шяхси ямлака гойулан верэиляр, дювлят боръуна эюря фаиз юдямяляри, дювлят пенсийалары юдямяляридир. Сонунъу ики нюв дювлят хяръляриня дахилдир вя эялирлярин дяйишмяси иля билаваситя баьлы дейилдир.

  AVTONOM TƏMİZ VERGİLƏR

  АВТОНОМ ТЯМИЗ ВЕРЭИЛЯР  – милли эялирин дяйишилмясиня бахмайараг, даими галан верэиляр вя трансферт юдянишляри; ясас нювляри шяхси ямлака гойулан верэиляр, дювлят боръуна эюря фаиз юдямяляри, дювлят пенсийалары юдямяляридир. Сонунъу ики нюв дювлят хяръляриня дахилдир вя эялирлярин дяйишмяси иля билаваситя баьлы дейилдир.