Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AVTORADİOQRAFİYA

  AVTOРАДИОГРÁФИЙА (avto… + радиографийа ) – обйектдя радиоактив маддялярин пайланмасынын гейд едилмяси цсулу. Цзяриня радиоактив шцаланмайа щяссас фотоемулсийа чякилмиш тябягя (плйонка) тядгиг олунан сятщя гойулур. Бу заман обйектин дахилиндяки радиоактив маддяляр санки юзц юз шяклини чякир (ады да бурадандыр). Ашкарламадан сонра тябягядя гаралан йерляр радиоактив зярряъиклярин локаллашмасына уйьун эялир.  А.-дан  техникада,  биолоэийада, тибдя истифадя олунур.    

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AVTORADİOQRAFİYA

  AVTOРАДИОГРÁФИЙА (avto… + радиографийа ) – обйектдя радиоактив маддялярин пайланмасынын гейд едилмяси цсулу. Цзяриня радиоактив шцаланмайа щяссас фотоемулсийа чякилмиш тябягя (плйонка) тядгиг олунан сятщя гойулур. Бу заман обйектин дахилиндяки радиоактив маддяляр санки юзц юз шяклини чякир (ады да бурадандыр). Ашкарламадан сонра тябягядя гаралан йерляр радиоактив зярряъиклярин локаллашмасына уйьун эялир.  А.-дан  техникада,  биолоэийада, тибдя истифадя олунур.    

  AVTORADİOQRAFİYA

  AVTOРАДИОГРÁФИЙА (avto… + радиографийа ) – обйектдя радиоактив маддялярин пайланмасынын гейд едилмяси цсулу. Цзяриня радиоактив шцаланмайа щяссас фотоемулсийа чякилмиш тябягя (плйонка) тядгиг олунан сятщя гойулур. Бу заман обйектин дахилиндяки радиоактив маддяляр санки юзц юз шяклини чякир (ады да бурадандыр). Ашкарламадан сонра тябягядя гаралан йерляр радиоактив зярряъиклярин локаллашмасына уйьун эялир.  А.-дан  техникада,  биолоэийада, тибдя истифадя олунур.