Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYKALARXASI DİYAR

  BAYKALARXASI DИYAR (2008 ilяdяk Чita vil.) – RF-nin subyekti. Sibir federal dairяsinin tяrkibindяdir. Sah. 431,9 min km2. Яh. 1,1 mln. (2010). 31 r-nu, 10 шящяри, 41 шtq. var. Mяrkяzi Чita ш.-dir.
  Tяbiяt. Яrazisini, яsasяn, orta щцндцрлцклц (600–700 m) daьlar tutur. Иqlimi kяskin kontinentaldыr. Orta temp-r yanvarda –26-dan –33°C-yяdяk, iyulda 17– 21°C-dir. Иllik yaьыntы 240–400 mm. Иri чaylarы Шilka vя Arqundur. Чoxlu gюl var. Torpaqlarы, яsasяn, podzolludur. Яrazinin 1/2-indяn чoxu meшялярdir (Dauriya qaraшamы, шam, sidr, tozaьacы vя s.). Samur, sincab, Sibir safsarы, ayы, vaшaq, cцyцr, чюldonuzu, maral, canavar, dovшan, Sibir xoruzu, tetra, юrdяk, toraьay, durna, dovdaq vя s. var. Дийарыn яrazisindя Soxondo qoruьu ваr.
  Тясяррцфат. Адамбашына дцшян ЦРМ (Цмуми Реэионал Мящсул) 126,0 мин рублдур (2010). Ясас сянайе сащяляри: даь-мядян сянайеси (гызыл, молибден, галай, гурьушун-синк, уран филизляри, кюмцр щасилаты), ялван металлурэийа, електроенерэетика. Б.д. зярифйунлу гойунчулуг цзря ихтисаслашмыш ири к.т. реэионудур. Ятлик-сцдлцк вя ятлик щейвандарлыг, гисмян дя донузчулуг, гушчулуг инкишаф етмишдир. Мяшьул ящалинин 9%-индян чоху агросянайе комплексиндя чалышыр. ЦРМ-ин тягр. 8%-и к.т.-нын пайына дцшцр. Дийарда нягл. вя рабитя йцксяк инкишаф етмишдир. Б.д.-да бяркюртцклц автомобил йолларынын уз. 16 мин км-дир. Йцкдашымалар яксяр щалларда д.й. нягл. васитясиля щяйата кечи- рилир. Д.й.-ларынын уз. 2,4 мин км-дир. Бейнялхалг аеропорт вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYKALARXASI DİYAR

  BAYKALARXASI DИYAR (2008 ilяdяk Чita vil.) – RF-nin subyekti. Sibir federal dairяsinin tяrkibindяdir. Sah. 431,9 min km2. Яh. 1,1 mln. (2010). 31 r-nu, 10 шящяри, 41 шtq. var. Mяrkяzi Чita ш.-dir.
  Tяbiяt. Яrazisini, яsasяn, orta щцндцрлцклц (600–700 m) daьlar tutur. Иqlimi kяskin kontinentaldыr. Orta temp-r yanvarda –26-dan –33°C-yяdяk, iyulda 17– 21°C-dir. Иllik yaьыntы 240–400 mm. Иri чaylarы Шilka vя Arqundur. Чoxlu gюl var. Torpaqlarы, яsasяn, podzolludur. Яrazinin 1/2-indяn чoxu meшялярdir (Dauriya qaraшamы, шam, sidr, tozaьacы vя s.). Samur, sincab, Sibir safsarы, ayы, vaшaq, cцyцr, чюldonuzu, maral, canavar, dovшan, Sibir xoruzu, tetra, юrdяk, toraьay, durna, dovdaq vя s. var. Дийарыn яrazisindя Soxondo qoruьu ваr.
  Тясяррцфат. Адамбашына дцшян ЦРМ (Цмуми Реэионал Мящсул) 126,0 мин рублдур (2010). Ясас сянайе сащяляри: даь-мядян сянайеси (гызыл, молибден, галай, гурьушун-синк, уран филизляри, кюмцр щасилаты), ялван металлурэийа, електроенерэетика. Б.д. зярифйунлу гойунчулуг цзря ихтисаслашмыш ири к.т. реэионудур. Ятлик-сцдлцк вя ятлик щейвандарлыг, гисмян дя донузчулуг, гушчулуг инкишаф етмишдир. Мяшьул ящалинин 9%-индян чоху агросянайе комплексиндя чалышыр. ЦРМ-ин тягр. 8%-и к.т.-нын пайына дцшцр. Дийарда нягл. вя рабитя йцксяк инкишаф етмишдир. Б.д.-да бяркюртцклц автомобил йолларынын уз. 16 мин км-дир. Йцкдашымалар яксяр щалларда д.й. нягл. васитясиля щяйата кечи- рилир. Д.й.-ларынын уз. 2,4 мин км-дир. Бейнялхалг аеропорт вар.

  BAYKALARXASI DİYAR

  BAYKALARXASI DИYAR (2008 ilяdяk Чita vil.) – RF-nin subyekti. Sibir federal dairяsinin tяrkibindяdir. Sah. 431,9 min km2. Яh. 1,1 mln. (2010). 31 r-nu, 10 шящяри, 41 шtq. var. Mяrkяzi Чita ш.-dir.
  Tяbiяt. Яrazisini, яsasяn, orta щцндцрлцклц (600–700 m) daьlar tutur. Иqlimi kяskin kontinentaldыr. Orta temp-r yanvarda –26-dan –33°C-yяdяk, iyulda 17– 21°C-dir. Иllik yaьыntы 240–400 mm. Иri чaylarы Шilka vя Arqundur. Чoxlu gюl var. Torpaqlarы, яsasяn, podzolludur. Яrazinin 1/2-indяn чoxu meшялярdir (Dauriya qaraшamы, шam, sidr, tozaьacы vя s.). Samur, sincab, Sibir safsarы, ayы, vaшaq, cцyцr, чюldonuzu, maral, canavar, dovшan, Sibir xoruzu, tetra, юrdяk, toraьay, durna, dovdaq vя s. var. Дийарыn яrazisindя Soxondo qoruьu ваr.
  Тясяррцфат. Адамбашына дцшян ЦРМ (Цмуми Реэионал Мящсул) 126,0 мин рублдур (2010). Ясас сянайе сащяляри: даь-мядян сянайеси (гызыл, молибден, галай, гурьушун-синк, уран филизляри, кюмцр щасилаты), ялван металлурэийа, електроенерэетика. Б.д. зярифйунлу гойунчулуг цзря ихтисаслашмыш ири к.т. реэионудур. Ятлик-сцдлцк вя ятлик щейвандарлыг, гисмян дя донузчулуг, гушчулуг инкишаф етмишдир. Мяшьул ящалинин 9%-индян чоху агросянайе комплексиндя чалышыр. ЦРМ-ин тягр. 8%-и к.т.-нын пайына дцшцр. Дийарда нягл. вя рабитя йцксяк инкишаф етмишдир. Б.д.-да бяркюртцклц автомобил йолларынын уз. 16 мин км-дир. Йцкдашымалар яксяр щалларда д.й. нягл. васитясиля щяйата кечи- рилир. Д.й.-ларынын уз. 2,4 мин км-дир. Бейнялхалг аеропорт вар.