Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CALAQALTI


  ЪАЛАГАЛТЫ – мейвячиликдя вя декоратив баьчылыгда эюзъцк вя гялямля пейвянд нятиъясиндя инкишаф етмиш биткинин ъалаг йериндян ашаьы олан щиссяси. Яса- сян, тохумла, бязян, гялямля чохалдылыр. Биткинин нормал инкишафы Ъ. иля ъалагцстцнцн бир-бири иля говушмасы, онлар арасында эедян маддяляр мцбадиляси вя с. амиллярдян асылыдыр. Ъ. ъалагцстцнцн бюйцмя вя инкишафына, тез мейвя вермясиня, мящсулдарлыьына, узунюмцрлцлцйцня, шахтайа, гураглыьа, шоранлыьа, хяс- тялик вя зярярвериъиляря гаршы давамлы олмасына, еляъя дя кюк системинин инкишафына тясир эюстярир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CALAQALTI


  ЪАЛАГАЛТЫ – мейвячиликдя вя декоратив баьчылыгда эюзъцк вя гялямля пейвянд нятиъясиндя инкишаф етмиш биткинин ъалаг йериндян ашаьы олан щиссяси. Яса- сян, тохумла, бязян, гялямля чохалдылыр. Биткинин нормал инкишафы Ъ. иля ъалагцстцнцн бир-бири иля говушмасы, онлар арасында эедян маддяляр мцбадиляси вя с. амиллярдян асылыдыр. Ъ. ъалагцстцнцн бюйцмя вя инкишафына, тез мейвя вермясиня, мящсулдарлыьына, узунюмцрлцлцйцня, шахтайа, гураглыьа, шоранлыьа, хяс- тялик вя зярярвериъиляря гаршы давамлы олмасына, еляъя дя кюк системинин инкишафына тясир эюстярир.

  CALAQALTI


  ЪАЛАГАЛТЫ – мейвячиликдя вя декоратив баьчылыгда эюзъцк вя гялямля пейвянд нятиъясиндя инкишаф етмиш биткинин ъалаг йериндян ашаьы олан щиссяси. Яса- сян, тохумла, бязян, гялямля чохалдылыр. Биткинин нормал инкишафы Ъ. иля ъалагцстцнцн бир-бири иля говушмасы, онлар арасында эедян маддяляр мцбадиляси вя с. амиллярдян асылыдыр. Ъ. ъалагцстцнцн бюйцмя вя инкишафына, тез мейвя вермясиня, мящсулдарлыьына, узунюмцрлцлцйцня, шахтайа, гураглыьа, шоранлыьа, хяс- тялик вя зярярвериъиляря гаршы давамлы олмасына, еляъя дя кюк системинин инкишафына тясир эюстярир.