Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARXİYEPİSKOP

   АРХИЙЕПИСКОП (архи…+ йепископ) – йепископларын титулу; бязи йерли килсялярдя митрополитдян йцксяк, рус православ килсясиндя митрополитдян ашаьы рцтбя. Дини ядябиййатда илк дяфя 4 ясрин орталарында ишлядилмишдир. Патриархлыглар йарандыгдан сонра  патриарх  рцтбяси  олмайан  автокефал кился башчылары А. адланмышлар. 21 ясрдя Константинопол, эцръц, серб вя румын килсяляринин башчылары патриарх титулу иля йанашы щям дя А. титулуна маликдирляр. Рома-католик  килсясиндя  А.  титулу  мащиййятъя гядим дюврцн митрополит титулу иля  ейниляшмишдир.  Англикан  килсясиндя примас вя Инэилтярянин 2-ъи кился яйалятинин башчысы да А. титулу дашыйыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARXİYEPİSKOP

   АРХИЙЕПИСКОП (архи…+ йепископ) – йепископларын титулу; бязи йерли килсялярдя митрополитдян йцксяк, рус православ килсясиндя митрополитдян ашаьы рцтбя. Дини ядябиййатда илк дяфя 4 ясрин орталарында ишлядилмишдир. Патриархлыглар йарандыгдан сонра  патриарх  рцтбяси  олмайан  автокефал кился башчылары А. адланмышлар. 21 ясрдя Константинопол, эцръц, серб вя румын килсяляринин башчылары патриарх титулу иля йанашы щям дя А. титулуна маликдирляр. Рома-католик  килсясиндя  А.  титулу  мащиййятъя гядим дюврцн митрополит титулу иля  ейниляшмишдир.  Англикан  килсясиндя примас вя Инэилтярянин 2-ъи кился яйалятинин башчысы да А. титулу дашыйыр.

  ARXİYEPİSKOP

   АРХИЙЕПИСКОП (архи…+ йепископ) – йепископларын титулу; бязи йерли килсялярдя митрополитдян йцксяк, рус православ килсясиндя митрополитдян ашаьы рцтбя. Дини ядябиййатда илк дяфя 4 ясрин орталарында ишлядилмишдир. Патриархлыглар йарандыгдан сонра  патриарх  рцтбяси  олмайан  автокефал кился башчылары А. адланмышлар. 21 ясрдя Константинопол, эцръц, серб вя румын килсяляринин башчылары патриарх титулу иля йанашы щям дя А. титулуна маликдирляр. Рома-католик  килсясиндя  А.  титулу  мащиййятъя гядим дюврцн митрополит титулу иля  ейниляшмишдир.  Англикан  килсясиндя примас вя Инэилтярянин 2-ъи кился яйалятинин башчысы да А. титулу дашыйыр.