Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AVTOSİSTERN

  AVTOSИSTÉRN (авто… + лат. Ъистерна сутутар) – maye vя sяpяlяnяn yцklяrin daшыnmasы цчцn xцsusiляшдирилмиш avtomobil nяql. vasitяsi. Daшынан yцklяrin nюvцnя gюrя neft, kimyяvi, tozшяkilli vя bяrk (яridilmiш) maddяlяr, sыxыlmыш vя maye qazlar, еляъя дя qida mяhsullarы цчцn nяzяrdя tutulan A.-ляр mюvcuddur. A.-ляр щямчинин hazыrlandыьы materiala, formasыna (en kяsiyi dairяvi vя йа ellipsвары), arakяsmяlяrinин сайына (bir vя йа bir neчя), tяyinatыna (magistral vя yerli йоллардакы daшынmalar цчцn), tяzyiqиня (izafi vя normal tяzyiqli) vя s. gюrя siniflяrя bюlцnцr. Тутуму 1,5–5 м3 олур. A. tяk avtomobil,  йахуд  avtomobil qatarlarы (мяс., тяййаряляря йанаъаг долдуран автогатар-систернляр) кими istismar   edilir.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AVTOSİSTERN

  AVTOSИSTÉRN (авто… + лат. Ъистерна сутутар) – maye vя sяpяlяnяn yцklяrin daшыnmasы цчцn xцsusiляшдирилмиш avtomobil nяql. vasitяsi. Daшынан yцklяrin nюvцnя gюrя neft, kimyяvi, tozшяkilli vя bяrk (яridilmiш) maddяlяr, sыxыlmыш vя maye qazlar, еляъя дя qida mяhsullarы цчцn nяzяrdя tutulan A.-ляр mюvcuddur. A.-ляр щямчинин hazыrlandыьы materiala, formasыna (en kяsiyi dairяvi vя йа ellipsвары), arakяsmяlяrinин сайына (bir vя йа bir neчя), tяyinatыna (magistral vя yerli йоллардакы daшынmalar цчцn), tяzyiqиня (izafi vя normal tяzyiqli) vя s. gюrя siniflяrя bюlцnцr. Тутуму 1,5–5 м3 олур. A. tяk avtomobil,  йахуд  avtomobil qatarlarы (мяс., тяййаряляря йанаъаг долдуран автогатар-систернляр) кими istismar   edilir.

  AVTOSİSTERN

  AVTOSИSTÉRN (авто… + лат. Ъистерна сутутар) – maye vя sяpяlяnяn yцklяrin daшыnmasы цчцn xцsusiляшдирилмиш avtomobil nяql. vasitяsi. Daшынан yцklяrin nюvцnя gюrя neft, kimyяvi, tozшяkilli vя bяrk (яridilmiш) maddяlяr, sыxыlmыш vя maye qazlar, еляъя дя qida mяhsullarы цчцn nяzяrdя tutulan A.-ляр mюvcuddur. A.-ляр щямчинин hazыrlandыьы materiala, formasыna (en kяsiyi dairяvi vя йа ellipsвары), arakяsmяlяrinин сайына (bir vя йа bir neчя), tяyinatыna (magistral vя yerli йоллардакы daшынmalar цчцn), tяzyiqиня (izafi vя normal tяzyiqli) vя s. gюrя siniflяrя bюlцnцr. Тутуму 1,5–5 м3 олур. A. tяk avtomobil,  йахуд  avtomobil qatarlarы (мяс., тяййаряляря йанаъаг долдуран автогатар-систернляр) кими istismar   edilir.