Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAYLEN

  БАЙЛÉН (Bailén) – Испанийанын ъ.-унда шящяр. Испан халгынын милли азадлыг мцщарибяси (1808–14) заманы 1808 илин ийулунда Б. йахынлыьында испан вя франсыз гошунлары арасында дюйцш баш верди. Испан гошунларына эен. Кастанйос, франсызлара ися эен. Дцпон башчылыг едирди. Дюйцш ийулун 16-нда Б. йахынлыьындакы Андухар адлы йердя башлады. Ийулун 22-дя франсызлар капитулйасийа актына имза атдылар. Б. йахынлыьында франсызларын дармадаьын едилмяси испанларын азадлыг мцбаризясинин эцълянмясиня сябяб олду.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAYLEN

  БАЙЛÉН (Bailén) – Испанийанын ъ.-унда шящяр. Испан халгынын милли азадлыг мцщарибяси (1808–14) заманы 1808 илин ийулунда Б. йахынлыьында испан вя франсыз гошунлары арасында дюйцш баш верди. Испан гошунларына эен. Кастанйос, франсызлара ися эен. Дцпон башчылыг едирди. Дюйцш ийулун 16-нда Б. йахынлыьындакы Андухар адлы йердя башлады. Ийулун 22-дя франсызлар капитулйасийа актына имза атдылар. Б. йахынлыьында франсызларын дармадаьын едилмяси испанларын азадлыг мцбаризясинин эцълянмясиня сябяб олду.

  BAYLEN

  БАЙЛÉН (Bailén) – Испанийанын ъ.-унда шящяр. Испан халгынын милли азадлыг мцщарибяси (1808–14) заманы 1808 илин ийулунда Б. йахынлыьында испан вя франсыз гошунлары арасында дюйцш баш верди. Испан гошунларына эен. Кастанйос, франсызлара ися эен. Дцпон башчылыг едирди. Дюйцш ийулун 16-нда Б. йахынлыьындакы Андухар адлы йердя башлады. Ийулун 22-дя франсызлар капитулйасийа актына имза атдылар. Б. йахынлыьында франсызларын дармадаьын едилмяси испанларын азадлыг мцбаризясинин эцълянмясиня сябяб олду.