Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AVTOYÜKLƏYİCİ

  АВТОЙЦКЛЯЙИЪИ – 1) тякярли, юзцэедян галдырыъы-нягл. машыны. А. ядяди вя дянявяр йцклярин нягл. васитяляриня йцклянмяси вя бошалдылмасы, щямчинин йцклярин анбарлара йыьылмасы вя чешидлянмяси заманы онларын йерляринин дяйишдирилмяси цчцн тятбиг едилир. А-нин ясас аваданлыьы йерини дяйишя билян шагули чярчивядян ибарят йцкгалдырыъыдыр. Чярчивянин ичярисиндя щярякят едян арабаъыьын цзяриня дяйишдириля билян йцктутуъу тяртибатлар дясти (чянэялли тутуъу, рулон вя гыса борулар цчцн бяндяъ, тир цчцн тутуъу, дянявяр материаллар цчцн чалов, кран голу вя с.) гурашдырылыр. Йцкгалдырма габилиййяти 10 т-а гядяр олан А. даща эениш йайылмышдыр. А.-нин щярякяти вя йцкгалдырма механизминин интигалы дахилийанма мцщяррики васитясиля йериня йетирилир. Буна охшар, електрик мцщяррики иля тяъщиз олунмуш машынлар електрик йцквурма машыны (електройцкляйиъи) адланыр. 2) Кюкцмейвяли вя мейвяйумрулу биткиляри (картоф, шякяр чуьундуру вя с.) дашымаг, онлары картофякян вя с. машынларын бункерляриня механики йолла йцклямяк цчцн  моторлу нягл. машыны. А. щямчинин биткиляри башга йеря кючцрцб якян машынларын, минерал эцбрясяпян машынларын бункерлярини йцклямяк, йыьым машынларындакы мящсулу дашыйыб автомобилляря, д.й. платформаларына вя баржлара йцклямяк цчцн истифадя едилир. А. йцкцнц юзцбошалдан машын кими ишляйир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AVTOYÜKLƏYİCİ

  АВТОЙЦКЛЯЙИЪИ – 1) тякярли, юзцэедян галдырыъы-нягл. машыны. А. ядяди вя дянявяр йцклярин нягл. васитяляриня йцклянмяси вя бошалдылмасы, щямчинин йцклярин анбарлара йыьылмасы вя чешидлянмяси заманы онларын йерляринин дяйишдирилмяси цчцн тятбиг едилир. А-нин ясас аваданлыьы йерини дяйишя билян шагули чярчивядян ибарят йцкгалдырыъыдыр. Чярчивянин ичярисиндя щярякят едян арабаъыьын цзяриня дяйишдириля билян йцктутуъу тяртибатлар дясти (чянэялли тутуъу, рулон вя гыса борулар цчцн бяндяъ, тир цчцн тутуъу, дянявяр материаллар цчцн чалов, кран голу вя с.) гурашдырылыр. Йцкгалдырма габилиййяти 10 т-а гядяр олан А. даща эениш йайылмышдыр. А.-нин щярякяти вя йцкгалдырма механизминин интигалы дахилийанма мцщяррики васитясиля йериня йетирилир. Буна охшар, електрик мцщяррики иля тяъщиз олунмуш машынлар електрик йцквурма машыны (електройцкляйиъи) адланыр. 2) Кюкцмейвяли вя мейвяйумрулу биткиляри (картоф, шякяр чуьундуру вя с.) дашымаг, онлары картофякян вя с. машынларын бункерляриня механики йолла йцклямяк цчцн  моторлу нягл. машыны. А. щямчинин биткиляри башга йеря кючцрцб якян машынларын, минерал эцбрясяпян машынларын бункерлярини йцклямяк, йыьым машынларындакы мящсулу дашыйыб автомобилляря, д.й. платформаларына вя баржлара йцклямяк цчцн истифадя едилир. А. йцкцнц юзцбошалдан машын кими ишляйир.

  AVTOYÜKLƏYİCİ

  АВТОЙЦКЛЯЙИЪИ – 1) тякярли, юзцэедян галдырыъы-нягл. машыны. А. ядяди вя дянявяр йцклярин нягл. васитяляриня йцклянмяси вя бошалдылмасы, щямчинин йцклярин анбарлара йыьылмасы вя чешидлянмяси заманы онларын йерляринин дяйишдирилмяси цчцн тятбиг едилир. А-нин ясас аваданлыьы йерини дяйишя билян шагули чярчивядян ибарят йцкгалдырыъыдыр. Чярчивянин ичярисиндя щярякят едян арабаъыьын цзяриня дяйишдириля билян йцктутуъу тяртибатлар дясти (чянэялли тутуъу, рулон вя гыса борулар цчцн бяндяъ, тир цчцн тутуъу, дянявяр материаллар цчцн чалов, кран голу вя с.) гурашдырылыр. Йцкгалдырма габилиййяти 10 т-а гядяр олан А. даща эениш йайылмышдыр. А.-нин щярякяти вя йцкгалдырма механизминин интигалы дахилийанма мцщяррики васитясиля йериня йетирилир. Буна охшар, електрик мцщяррики иля тяъщиз олунмуш машынлар електрик йцквурма машыны (електройцкляйиъи) адланыр. 2) Кюкцмейвяли вя мейвяйумрулу биткиляри (картоф, шякяр чуьундуру вя с.) дашымаг, онлары картофякян вя с. машынларын бункерляриня механики йолла йцклямяк цчцн  моторлу нягл. машыны. А. щямчинин биткиляри башга йеря кючцрцб якян машынларын, минерал эцбрясяпян машынларын бункерлярини йцклямяк, йыьым машынларындакы мящсулу дашыйыб автомобилляря, д.й. платформаларына вя баржлара йцклямяк цчцн истифадя едилир. А. йцкцнц юзцбошалдан машын кими ишляйир.