Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AVUNKULAT

  АВУНКУЛÁТ (лат. авунъулус – дайы) – яняняви ъямиййятдя дайы иля баъыоьлу (бязян баъыгызы) арасында хцсуси мцнасибятляри мцяййян едян сосиал институт. Бу мцнасибятляр щям олдугъа йахын (дайы, доьма атадан  даща  мцщцм рол ойнайыр, ясас тярбийячи олур, баъыоьлуну юзцнцн статусунун вя ямлакынын вариси едир вя с.), щям дя рямзи (щядиййяляр, дилхошлуьун бязи формалары вя с.) ола биляр. Мцасир етнолоэийада А. фярдин сосиал ъящятдян ящямиййят кясб едян гощумлуг ялагяляринин эенишляндирилмяси цчцн ана няслиндян олан гощумларла мцнасибятляри активляшдирян васитя кими сяъиййяляндирилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AVUNKULAT

  АВУНКУЛÁТ (лат. авунъулус – дайы) – яняняви ъямиййятдя дайы иля баъыоьлу (бязян баъыгызы) арасында хцсуси мцнасибятляри мцяййян едян сосиал институт. Бу мцнасибятляр щям олдугъа йахын (дайы, доьма атадан  даща  мцщцм рол ойнайыр, ясас тярбийячи олур, баъыоьлуну юзцнцн статусунун вя ямлакынын вариси едир вя с.), щям дя рямзи (щядиййяляр, дилхошлуьун бязи формалары вя с.) ола биляр. Мцасир етнолоэийада А. фярдин сосиал ъящятдян ящямиййят кясб едян гощумлуг ялагяляринин эенишляндирилмяси цчцн ана няслиндян олан гощумларла мцнасибятляри активляшдирян васитя кими сяъиййяляндирилир.

  AVUNKULAT

  АВУНКУЛÁТ (лат. авунъулус – дайы) – яняняви ъямиййятдя дайы иля баъыоьлу (бязян баъыгызы) арасында хцсуси мцнасибятляри мцяййян едян сосиал институт. Бу мцнасибятляр щям олдугъа йахын (дайы, доьма атадан  даща  мцщцм рол ойнайыр, ясас тярбийячи олур, баъыоьлуну юзцнцн статусунун вя ямлакынын вариси едир вя с.), щям дя рямзи (щядиййяляр, дилхошлуьун бязи формалары вя с.) ола биляр. Мцасир етнолоэийада А. фярдин сосиал ъящятдян ящямиййят кясб едян гощумлуг ялагяляринин эенишляндирилмяси цчцн ана няслиндян олан гощумларла мцнасибятляри активляшдирян васитя кими сяъиййяляндирилир.